ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

ЕКОНОМІКА АПК

Міжнародний науково-виробничий журнал

eapk_pic.pngЗаснований у 1994 році за участю Міністерства аграрної політики України, Інституту аграрної економіки УААН, Компанії «Брати Карич», Югославія.

З 1994 до 2010 року виходив під назвою «Економіка АПК».

З 06.10.2010 р. виходить під назвою «Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК».

Індекс журналу в Каталозі передплатних видань України – 74161.

Свідоцтво про державну реєстрацію в Міністерстві Юстиції України - КВ № 21700-1600 від 02.11.2015 р.

Колектив редакції журналу нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України з врученням пам’ятного знака (Постанова КМУ № 1762 від 25.12.2004 р.) та Грамотою Верховної Ради України з врученням пам’ятного знака (Розпорядження Голови Верховної Ради України № 366 від 19.06.2014 р.).

Журнал перереєстровано і внесено в Перелік наукових фахових видань України з економічних наук під назвою «Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК» (Наказ Міністерства освіти і науки України № 1021 від 07.10.2015 р.).

Журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre. Paris, France) ISSN 2221-1055 (друкований), ISSN 2413-2322 (он-лайн).

Журнал включено до міжнародних наукометричних баз і каталогів наукових видань:

Рубрикація та проблематика журналу

Щомісячний Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК» є провідним науковим фаховим виданням економічного профілю з проблем аграрної економіки. У статтях, що мають наукову та науково-практичну цінність, висвітлюються теоретико-методологічні аспекти розвитку аграрного сектору економіки та суміжних галузей, результати фундаментальних і прикладних досліджень.

Мета журналу – створення професійної платформи для аналізу та обговорення тенденцій у сфері аграрної економічної науки та господарської практики.

Редакційна колегія журналу «Економіка АПК» дотримується вимог законодавства і нормативних актів у сфері видавничої діяльності та етичних норм підготовки публікацій відповідно до стандартів якості наукових статей, прийнятих у науковому співтоваристві, зокрема керуючись рекомендаціями Комітету з етики публікацій (Committee on Publication Ethics), Етичним кодексом ученого України, що сприяє підвищенню якості підготовки й опублікування у журналі статей економіко-аграрного профілю, ефективній співпраці авторів, редакторів, рецензентів та видавців.

Редакційна політика журналу «Економіка АПК» направлена на підвищення його наукового та міжнародного визнання, зростання індексу цитування, розміщення в основних міжнародних наукометричних базах, що сприятиме інтеграції журналу у світовий науковий та інформаційний простір.

У рубриках журналу розглядаються важливі економічні проблеми АПК, включаючи історичні та теоретико-методологічні аспекти розвитку аграрної сфери, формування ринкової економіки, удосконалення кредитної й податкової політики, цінового механізму, соціальних перетворень на селі, досвід ефективного господарювання, зарубіжний досвід економіки аграрного сектору.

До складу редакційної колегії входить 5 учених зарубіжних країн: Литовської Республіки, Республіки Польща, Ізраїлю, Угорської Республіки, Німеччини.

У журналі виділено такі рубрики:

 • «Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу»;
 • «Аграрна політика і реформування»;
 • «Економіка агропромислового виробництва»;
 • «Аграрний ринок»;
 • «Ціноутворення та цінова політика»;
 • «Фінансові відносини та бухгалтерський облік»;
 • «Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери»;
 • «Аграрний менеджмент і підприємництво»;
 • «Розвиток сільських територій і соціальна сфера села»;
 • Кооперація та агропромислова інтеграція;
 • «Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал»;
 • «Управління та інформаційне забезпечення»;
 • «Зовнішньоекономічні відносини»;
 • «Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери»;
 • «Проблеми економічної теорії»;
 • «Історія аграрної економічної думки»;
 • «Досвід господарювання в аграрній сфері»;
 • «Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва»;
 • Індикатори та моніторинг розвитку агропромислового виробництва
 • «Наукова дискусія»;
 • «Наукове життя»;
 • «Сторінка молодого науковця»;
 • «Конференції. Конгреси. Симпозіуми»;
 • «Новини АПК»;
 • «Наукові видання з актуальних проблем АПК»;
 • «Законодавчі та нормативні акти»;
 • «Критика і бібліографія»;
 • «Вітаємо ювіляра».

Засновник журналу: Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

Видавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Редакція міжнародного науково-виробничого журналу «Економіка АПК».

Засновники товариства: Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», Луганський національний аграрний університет, Миколаївський національний аграрний університет, Сумський національний аграрний університет.

Видання та друк: Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», 03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10.

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 2065 від 18.01.2005 р.

Адреса редакції: Україна, 03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, к. 222

тел.: + 38 044 259-73-86

факс: + 38 044 526-05-65

e-mail: ecapk@iae.org.ua