ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 02 за 2011

Аграрна політика і реформування

Лузан Ю.Я. Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку агропромислового виробництва України: теоретико-методологічний аспект

Економіка агропромислового виробництва

Бойко Л.М. Наукові засади організаційного регулювання земельних відносин у сільському господарстві

Паляничко Н.І. Стале землекористування як головний критерій еколого-економічної оцінки використання земель сільськогосподарського призначення

Пастух О.М., Капась О.М. Сапропелізація як ефективний фактор органічного землеробства

Леонець В.В. Еколого-економічні аспекти землевпорядкування при реалізації інвестиційних проектів

Юрій Т.П. Трудомісткість виробництва продукції в господарствах населення

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Мороз О.В., Семцов В.М. Вплив розподілу фінансових ресурсів на розвиток сільських громад

Саблук Р.П., Коваленко О.В., Остапчук А.Д., Гераймович В.П. Фінансові проблеми розвитку малих агроформувань

Камінська Т.Г. Концепції амортизаційної політики в бухгалтерському обліку

Спаський Г.В. Інвестування сільськогосподарського виробництва Закарпатського регіону

Радченко О.Д. Складові системи фінансових відносин малих сільськогосподарських підприємств

Мироненко В.П., Мироненко Г.В. Забезпечення конкурентоспроможності банків і антикризова політика на ринку іпотечного кредитування

Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Блоха А.В. Формування адаптивної державної технічної політики для сільськогосподарських підприємств

Аграрний менеджмент і підприємництво

Лаврук О.В. Мотиваційний механізм управління виробничими витратами сільськогосподарських підприємств

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Юрчишин В.В. Село і селяни України в системі історично і суспільно зумовлених вітчизняних національних цінностей

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Кулаєць М.М., Бабієнко М.Ф., Лайко П.А., Витвицька О.Д. Інноваційна діяльність в аграрній сфері

Зовнішньоекономічні відносини

Франченко Л.О. Експортна діяльність виробників зерна Черкащини

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Калієв Г.А. Заходи з подолання кризи в агропромисловому комплексі Казахстану (наукова доповідь)

Дога Валерій, Шептеліч Віоріка Організації мікрофінансування в Республіці Moлдова в умовах фінансово-економічної кризи

Запольський М.І. Виробнича кооперація як фактор підвищення продовольчої безпеки Білорусі

Наукова дискусія

Пехота М.А. Теорія часових рядів у прогнозуванні виробництва і цін реалізації сільськогосподарської продукції

Конференції. Конгреси. Симпозіуми

Саблук П.Т. Наукова спадщина академіка Лукінова І.І.в контексті сучасних проблем розвитку аграрної економіки

Пасхавер Б.Й. Аграрне ціноутворення: вимоги і можливості вдосконалення

Шпичак О.М. Економічні механізми державного регулювання ринків сільськогосподарської продукції та їх проблеми

Осташко Т.О. Цінова конкурентоспроможність м'ясомолочної продукції в умовах СОТ

Кваша С.М. Напрями удосконалення механізмів формування ринкової рівноваги на ринках сільськогосподарської продукції

Малік М.Й. Розвиток кооперативної ідеї в контексті наукових доробок І.І.Лукінова

Месель-Веселяк В.Я. Аграрна реформа з погляду І.І.Лукінова

Критика і бібліографія

Підлісецький Г.М., Могилова М.М. Реформи під час кризи: так чи ні?

Шпикуляк О.Г. Формування нової моделі розвитку сільських територій України

Россоха В.В. Сільськогосподарське машинобудування в руслі сучасних проблем