ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 03 за 2011

Аграрна політика і реформування

Саблук П.Т. Аграрний сектор в умовах членства України у Світовій організації торгівлі: здобутки і перспективи

Месель-Веселяк В.Я. Економічні передумови забезпечення розширеного відтворення сільськогосподарського виробництва в Україні

Кириленко І.Г., Дем’янчук В.В., Андрющенко Б.В., Жигадло В.С., Сікачина О.В. Агропромисловий розвиток України - криза невикористаних можливостей

Худавердієва В.А. Проблеми продовольчої безпеки в Україні

Паленичак О.В., Курило О.В. Організаційно-економічні аспекти обґрунтування галузевої структури сільськогосподарського виробництва

Прядко А.О. Організаційно-економічний механізм спеціальних сировинних зон виробництва продуктів дитячого харчування

Ціноутворення та цінова політика

Фірсов Є.О. До питання про теорію вартості і ціноутворення

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Коденська М.Ю., Нестерчук Ю.О. Інвестиційна складова аграрно-промислової інтеграції

Борщ А.Г., Борщ О.Г. Структура фінансового капіталу та ефективність його використання агропромисловими підприємствами

Подолянчук О.А. Бюджетування як елемент внутрішньогосподарського контролю

Мазур Н.А. Перспективи підвищення інвестиційної активності Подільського регіону

Бережняк В.А. Наукові аспекти обліку витрат на м'ясопереробних підприємствах

Татаренко О.Г. Фінансовий лізинг як напрям фінансової політики в аграрній сфері економіки

Любар О.О. Банківське кредитування суб'єктів аграрної сфери в умовах ринку

Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Іванишин В.В. Розвиток та функціонування ринку технічних засобів для сільського господарства в Україні

Аграрний менеджмент і підприємництво

Дієсперов В.С. Наслідки утворення підприємств великих землеволодільців

Сєріков А.В., Чиркін А.М. Економіко-математичне моделювання розвитку операційних активів малого аграрного підприємства

Камінська В.В. Формування локального інтеграційного кластера на виробництві та переробці молока

Гуторов А.О. Агрохолдинги як ефективна форма концентрації сільськогосподарського виробництва

Карпенко В.В. Резерви підвищення мотивації праці кадрів вищої кваліфікації аграрних підприємств

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Юрчишин В.В. Село і селяни України в системі історично і суспільно зумовлених вітчизняних національних цінностей

Павлов О.І. Сільські території як об'єкт суспільних інтересів

Кареба М.І., Кареба О.С. Шляхи підвищення рівня зайнятості українського населення

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Пабат О.В. Міжнародний трансфер технологій та економічна безпека держави: економіко-правові аспекти

Зовнішньоекономічні відносини

Галушко В.П., Суха І.М. Зарубіжні системи забезпечення якості молока у виробничому ланцюзі та можливості їх застосування в Україні

Біленький О.Ю. Виробництво продукції тваринництва в країнах-членах СНД

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Овчінцева Л.О. Політика сільського розвитку - погляд ізсередини

Янбих Р.Г. Сучасні проблеми та перспективи розвитку сільськогосподарських споживчих кооперативів у Росії

Таіпов T.A. Інноваційний розвиток сільського господарства Казахстану

Сторінка молодого науковця

Глущенко В.В. Теоретичні підходи до визначення сутності категорії "трудовий потенціал"

Критика і бібліографія

Кропивко М.Ф. Нове видання з питань стратегічного управління персоналом в аграрному секторі