ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 11 за 2012

Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників

Петриченко В.Ф. Стратегічні напрями розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року

Аграрна політика і реформування

Лупенко Ю.О. Формування перспективної моделі сільського господарства України

Гайдуцький П.І., Ходаківська О.В. Екологізація суспільної свідомості та розвиток агросфери

Бородіна О.М., Гуторов А.О. Агрохолдинги як база формування корпоративного аграрного устрою в Україні

Економіка агропромислового виробництва

Микитюк В.М. Шляхи відродження галузі скотарства: основні детермінанти

Дідковська Л.І. Раціональне використання водних ресурсів у зрошуваному землеробстві в умовах глобальних екологічних викликів

Томілін О.О. Розвиток цукробурякового виробництва в ринкових умовах

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Гудзь О.Є., Стецюк П.А. Напрями удосконалення державної підтримки кредитного забезпечення галузі тваринництва

Проданчук М.А. Стратегічний аналіз витрат як основа прийняття оптимальних управлінських рішень

Метелиця В.М. Дослідження елементів бухгалтерської професії в теоріях бухгалтерського обліку

Волчек Р.М. Канонічні кореляції як аналітичний інструмент управління фінансовим станом підприємств харчової промисловості

Калашнікова Т.В., Калашніков О.М. Оцінка досвіду застосування єдиного соціального внеску в підприємствах АПК

Чирва А.А. Удосконалення обліку виробничих витрат у системі рахунків у хлібопекарських підприємствах

Аграрний менеджмент і підприємництво

Костенко О.М. Функції інформаційно-аналітичної системи управління діяльністю сільськогосподарських підприємств

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Черевко Г.В. Консолідація земельних угідь у сільських регіонах як чинник їх розвитку: досвід Польщі

Паска І.М. Роль міжсімейних соціальних зв'язків при розподілі сільськогосподарської продукції в сільських домогосподарствах

Зовнішньоекономічні відносини

Кирилов Ю.Є. Методологічні орієнтири розвитку аграрного сектору України в умовах глобалізації

Копитець Н.Г. Перспективи імпорту м'яса в Україну

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Буздалов І.М. Земельна реформа: погляд крізь призму задуму

Саблук П.Т., Супіханов Б.К., Власов В.І. Тенденції розвитку виробництва м'яса та торгівлі ним у країнах Євросоюзу на початку XXI століття

Сторінка молодого науковця

Кирилюк Д.О. Тенденції формування світового та вітчизняного ринку м'яса птиці

Гирник Л.В. Ринок мінеральних добрив та напрями його диверсифікації

Вітряк Т.Б. Використання кластерного аналізу при обґрунтуванні стратегій розвитку галузі рослинництва

Корнійчук Г.В. Перспективи інвестиційно-інноваційного розвитку агроформувань Вінниччини

Конференції. Конгреси. Симпозіуми

Павлик П.В., Ткач Л.Л., Дендебера О.П. Чотирнадцяті річні збори Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників