ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Аграрний менеджмент і підприємництво

Оцінка перспектив конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств Індикатори продуктивності та конкурентоспроможності аграрних підприємств у системі інтегральної результативності Формування внутрішнього економічного механізму розвитку організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств Розвиток сімейних фермерських господарств регіону Самозайнятість та розвиток несільськогосподарського підприємництва на селі Виноградарсько-виноробна галузь України – перспективний напрям агробізнесу Економічний розвиток аграрних підприємств на засадах диверсифікації їх діяльності Інвестиційне забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств Корпоративна соціальна відповідальність вертикально інтегрованих структур аграрного бізнесу як умова сталого розвитку Оцінка інвестиційної привабливості продукції сільськогосподарських підприємств Аграрний менеджмент в системі агробізнесу Експрес-діагностика внутрішньої соціальної ефективності сільськогосподарських підприємств: методичне забезпечення Розвиток транспортної логістики на підприємствах сільського господарства західних регіонів України Граничний продукт праці як критерій ефективності формування ціни праці в сільськогосподарських підприємствах Людино-центричний підхід в управлінні кон-курентоспроможністю сільськогосподарських підприємств Алгоритмізація процедури оцінки ефективності сільськогосподарських підприємств методом DEA Механізми управління маркетингом та збутом продукції сільськогосподарських підприємств на ринку зерна Адаптація підприємств молокопродуктового підкомплексу України до міжнародних стандартів якості та безпечності харчової продукції: нормативно-правові та статистичні аспекти Формування та функціонування ринку соняшнику в Україні Моделювання обсягів споживання м’ясопродуктів як основа формування стратегій та комплексів маркетингу м'ясопереробних підприємств Передумови застосування фрактального підходу в організації суб’єктів аграрного бізнесу Оптимізаційні рішення організації виробництва в агробізнесі Особливості функціонування фермерських господарств в умовах конкурентного середовища Організаційні трансформації аграрного бізнесу в Україні Методичні підходи до оцінки ефективності підприємницької діяльності аграрної сфери Соціальний капітал у становленні підприємницької мережі аграрної сфери України Підприємницька модель сільського розвитку Соціальна відповідальність бізнесових структур у діяльності харчових підприємств Конкурентоспроможність продукції аграрного підприємництва в контексті інформаційного забезпечення Відносини власності у розвитку сільськогосподарського підприємництва Механізм прийняття рішення в управлінні вертикальними інтеграційними процесами в агробізнесі Бенчмаркінг як інструмент управління процесом адаптації аграрних підприємств до умов світового продовольчого ринку Моделювання рішень члена обслуговуючого кооперативу в системі доробки і логістики зберігання зерна Оптимізація ризикованості виробничого плану сільськогосподарського підприємства Оцінка результативності функціонування підприємств агропродовольчого ринку з урахуванням синергетичного ефекту Маркетинг як система управління виробничо-збутовою діяльністю аграрних підприємств Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення в сільськогосподарських підприємствах Теоретичні засади функціонування вертикально-інтегрованих структур в агропромисловому комплексі Розвиток форм інвестування оновлення техніко-технологічної бази логістичних систем Державна підтримка у забезпеченні економічної стійкості сільськогосподарських підприємств Кластери як одна із форм управління конкурентоспроможністю підприємств Соціальні аспекти організації сільськогосподарських підприємств Забезпечення конкурентоспроможності ТЗОВ «Галичина-Захід» в умовах зовнішньоекономічної інтеграції України Диференціація сільського господарства за розміром суб’єкта підприємницької діяльності Ринок і стратегія розвитку сільськогосподарських підприємств Удосконалення організації управління збутом продукції в агропідприємстві Особливості кадрового забезпечення в аграрній сфері Витрати на виробництво молока як чинник його конкурентоспроможності Фахові об’єднання аграрно-промислової сфери і торгового сектору економіки як головні регулятори реалізації української національної технологічної платформи «Агропродовольча» Формування ефективного механізму функціонування логістичних систем сільськогосподарських підприємств

Сторінки