ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Аграрна політика і реформування

Солідарне сільське господарство як нова модель соціальної взаємодії між виробником і споживачем Аграрна політика та чинники її реалізації Оцінювання відповідності земельних відносин рівню і характеру розвитку продуктивних сил Інституціональне середовище та формування соціальної відповідальності аграрних підприємств Моделі регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення в країнах Європейського Союзу Неформальні інститути селянства у моделюванні реформ та аграрної політики: теорія і практика Державна система охорони прав на сорти рослин на сучасному етапі: становлення та розвиток Методичні підходи до визначення інтегрального показника продовольчої безпеки Підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств в умовах євроінтеграції Продовольча безпека України в світлі сучасних тенденцій світової економіки Економічна політика держави у розв’язанні соціально-економічних суперечностей аграрного сектору Розвиток сільських територій в умовах децентралізації влади Земельні відносини та фінансові аспекти їх розвитку Інституційні умови передачі інновацій в сільському господарстві та сільських районах Польщі Стан та перспективи сталого розвитку сільських територій Основні напрямки сталого розвитку сільських районів Азербайджанської Республіки Агрохолдинги України: аграрна політика та виклики майбутньому Пріоритетні напрями підвищення ефективності та стійкості розвитку АПК Білорусі Наукові агроекономічні дослідження в інтересах активізації росту АПВ і сільських територій Стратегічне бачення аграрного устрою України Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: стан та перспективи запровадження Економічні аспекти трансформації сільськогосподарського виробництва в Україні Розвиток аграрного підприємництва в умовах інституціональних трансформацій Земельна реформа: проблеми і перспективи розвитку аграрної економіки Теоретичні засади регулювання земельних відносин в Україні Просторово-часові підвалини аграрного реформування 60 років в авангарді аграрної економічної науки Об’єктивні передумови створення і забезпечення функціонування Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” Напрями реформування системи управління аграрним сектором в умовах децентралізації влади та розвитку євроінтеграційних процесів Розвиток аграрного сектору економіки в умовах глобалізації Концептуальні засади платформи «Агротехнополіс» інноваційно-інвестиційного розвитку наукоємної аграрної сфери Сутність теоретичних засад руралістики: понятійно-категоріальний апарат Розвиток агропродовольчого виробництва України: завдання і виклики Інвестиційне забезпечення розвитку зрошуваного землеробства в Україні Удосконалення державного регулювання економічних інтересів аграрної сфери Капіталізація аграрного сектору України Структурні реформи на селі: світовий досвід, українські реалії Інституціоналізм - наукова платформа для удосконалення державної аграрної політики Нові методичні підходи щодо удосконалення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення Антикризові можливості агропродовольчого комплексу Інституційна основа аграрної політики: українські реалії й досвід США та ЄС Організаційно-управлінські трансформації в зрошуваному землеробстві України Агросфера: тенденції і перспективи розвитку Структурні реформи в аграрному секторі України Стратегічні пріоритети державної політики розвитку лікарського рослинництва в Україні Перспективи розвитку підприємницької діяльності на сільських територіях України Теоретико-методологічне і нормативно-правове забезпечення трансформації аграрного сектору економіки України до ринкових умов господарювання, науковий супровід та ефективність запровадження Розвиток сільськогосподарського виробництва України: чинники зростання Фактор партнерства в аграрному реформуванні Напрями удосконалення державного управління аграрним сектором в умовах децентралізації влади та дерегуляції господарської діяльності

Сторінки