ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Режим ПДВ-акумуляції як інструмент фіскального стимулювання розвитку агропромислового виробництва Стратегічні напрями інвестування розвитку сільського господарства України Вплив витрат і ціни реалізації на ефективність виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах регіону Економічне моделювання ефективного використання оборотних коштів у сільськогосподарських підприємствах Основні джерела виникнення прибутку в умовах ринкової економіки Ефективність інвестиційного проекту створення та функціонування високотехнологічного сільськогосподарського підприємства Трансформаційні та трансакційні логістичні витрати у зернопродуктовому підкомплексі АПК Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств Черкащини Дохідна база сільських бюджетів в умовах фіскальної децентралізації в Україні Операційний леверидж і рентабельність продукції: функціональна залежність Інвентаризація та ресурсна паспортизація аграрних формувань Монетарна і фіскальна політика в умовах бюджетного дефіциту України Інвестиційне кредитування підприємств аграрного сектору Ризики у банківському кредитуванні сільськогосподарських підприємств Оптимізація нормативного регулювання використання аграрних розписок Шляхи подолання дефіцитності бюджету Агрострахування як інструмент управління ризиками в сільському господарстві Уніфікація облікової політики та формування даних фінансової звітності сільськогосподарських підприємств Моделі страхової політики при сільськогосподарському страхуванні Реформування механізму прямого оподаткування сільськогосподарських підприємств Банківські гарантії та акредитиви при обслуговуванні суб’єктів аграрної сфери Оцінка власного капіталу агроформувань Банківський кредитний продукт у системі інвестиційно-інноваційного розвитку агроформувань Інвестиційна привабливість сільського господарства регіону Удосконалення організаційно-економічного механізму фінансово-кредитного забезпечення сільського господарства України Податкове стимулювання розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації Оцінка модернізації фундаментальних засад діяльності податкової служби Інвестиційні орієнтири системоутворення у державному регулюванні розвитку молокопродуктового підкомплексу Методи бухгалтерського обліку в інформаційному забезпеченні менеджменту Трансформація матриці банківського кредитування сільськогосподарських підприємств Стан і перспективи лізингової діяльності в сільському господарстві України Інвестиційна привабливість аграрного сектору України: стан та шляхи активізації Монетарні інструменти стимулювання кредитної активності комерційних банків Напрями удосконалення організації облікового відображення оплати праці в регістрах журнально-ордерної форми Фінансова підтримка екологічного сільгоспвиробництва в країнах Європейського Союзу Особливості інвестиційного процесу в аграрному секторі економіки Закарпаття Удосконалення порядку відображення інформації про складові власного капіталу у фінансовій звітності Стан інвестиційного процесу та його особливості в аграрному секторі економіки Закарпаття Методи казначейського обслуговування та їх застосування для фінансування аграрних підприємств Державні фінанси та їх вплив на соціально-економічне становище України Фінансове забезпечення галузі садівництва Механізм оподаткування ПДВ молокопереробних підприємств: вплив на організацію аналітичного обліку готової продукції Організаційно-економічний механізм залучення інвестицій в агропромисловий комплекс України Види облікових підсистем в інформаційному забезпеченні управління підприємств Іпотечне кредитування в сільському господарстві України Стандартизація галузевої методології обліку як елементу професії бухгалтера Особливості управлінського обліку в сільськогосподарських підприємствах Розвиток харчової промисловості Польщі: інвестиції, активи підприємств Фінансова безпека аграрних підприємств у системі корпоративного управління Стратегічні засади розвитку системи пенсійного страхування в Україні

Сторінки