ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Комерціалізація насіннєвої галузі України та досвід інших країн Пріоритети державного регулювання інноваційної модернізації водогосподарського комплексу України Перспективи формування кластерної структури в галузі ветеринарної фармації України Інноваційні фактори та конкурентоспроможність галузі молочного скотарства Інноваційна діяльність підприємства на основі аутсорсингу та моделювання бізнес-процесів Перспективи використання технології «блокчейн» у сільському господарстві Поширення агроновацій у контексті забезпечення ефективного галузевого зростання Досвід комерційного обігу насіння та виплат за використання інтелектуальної власності Визначення вартості гібридів цукрових буряків як об’єктів інтелектуальної власності Теоретичні засади формування і реалізації інноваційного потенціалу в розвитку економіки Економіко-математичне забезпеченння інноваційного управління сільськогосподарськими підприємствами Державна підтримка інновацій як основа розвитку виноградарсько-виноробного підкомплексу Оцінка ефективності інституту агроінновацій: методичний аспект Ефективність прийняття управлінських рішень в умовах інтелектуалізації праці Чинники інноваційної конкурентоспроможності харчової промисловості в контексті глобалізації Інноваційна діяльність: теоретико-методологічні підходи до формування об’єкта обліку Інноваційно-інвестиційний розвиток агропромислового виробництва в умовах забезпечення продовольчої безпеки Сутність інноваційного розвитку економіки сільських територій Інноваційно-інвестиційний підхід до формування та підвищення конкурентоспроможності продукції тваринництва Методологічний підхід щодо реалізації стратегії інноваційного бізнесу Шляхи підвищення інноваційної активності малого підприємництва Аграрна наука в інноваційному розвитку аграрного виробництва Проблеми формування ринку інтелектуальної власності в аграрній сфері Особливості інноваційно-інвестиційного забезпечення розвитку агропромислового виробництва України Інноваційно-технологічний розвиток тваринництва як умова продовольчої безпеки Концептуальні засади створення технологічної платформи інноваційного розвитку АПК «Агротехнополіс» Розвиток інноваційно-орієнтованого свинарства: концептуальний підхід Методологічні засади створення та ефективного функціонування інноваційних технологічних кластерів Інноваційно-інвестиційний розвиток цукробурякового виробництва Концептуальні підходи до дослідження інноваційного потенціалу природних цукрозамінників на прикладі стевії Формування інноваційних ніш в умовах модернізації харчової індустрії Інститут державно-приватного партнерства як умова підвищення інноваційно-інвестиційної активності в агропромисловому виробництві України Життєвий цикл товару «сорт» Інноваційний процес у науці та освіті при формуванні економіки знань Оцінка ефективності інформаційно-консультаційного забезпечення поширення інноваційних біотехнологій в умовах ризику та невизначеності Крапельне зрошення як інноваційний фактор забезпечення високих врожаїв Формування системи оцінювання інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки України Природно-ресурсний потенціал розвитку агропромислового виробництва України Актуальні проблеми розвитку молокопродуктового підкомплексу України Господарсько-економічні передумови запровадження геномної оцінки тварин у молочному скотарстві Методи наукових досліджень в аграрній економіці Технологічний фактор розвитку національної економіки Теоретико-методологічні засади інвестиційно-інноваційного зростання і розвитку економіки Інноваційні технологічні кластери: особливості та застереження Матеріальний добробут сільського населення: трудові виміри та особливості регулювання Організаційно-економічний механізм активізації інноваційного розвитку агропродовольчого комплексу України в ринкових умовах (концептуальні та методичні положення) Розвиток інститутів інноваційної діяльності у формуванні інтелектуального капіталу: теоретичний аспект Особливості розробки регіональних інноваційних програм аграрної сфери Світова система наукової аграрної інформації та проблеми доступу до міжнародних інформаційних ресурсів Теоретичні основи і моделі інноваційного процесу в економіці

Сторінки