ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Сторінка молодого науковця

Відродження виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств Особливості формування інноваційного кластера в галузі садівництва Аналіз сучасного стану ринку продукції птахівництва в Україні Інноваційні технології в аграрній сфері: сутність, класифікація та українські реалії Роль кластерних утворень у розвитку вітчизняної аграрної економіки Економічна сутність поняття сталого розвитку фермерського господарства Впровадження Інтернет-маркетингу в сільськогосподарських підприємствах Економічна сутність фінансової безпеки суб’єктів підприємництва в аграрній сфері економіки Аналіз заходів економічної політики щодо відповідності інтересам заінтересованих сторін Механізм венчурного фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств Житомирщини Регіональний стратегічний розвиток тваринництва на інноваційній основі Дослідження залежності рентабельності виробництва ячменю від економічних показників сільськогосподарських підприємств Кооперація як інституційний механізм розвитку аграрної підприємницької діяльності Iнтектуальний капітал у розвитку аграрного сектору економіки Шляхи раціонального розподілу бюджетних коштів для ефективного розвитку вітчизняних сільгоспвиробників Виробництво біопалива та удосконалення механізму його інноваційного забезпечення Функціонування підприємницької діяльності у виробництві та формуванні ринку біопалива Використання матриці політичного аналізу в оцінці ефективності державного регулювання ринку молока та молокопродуктів Особливості державного фінансування галузі садівництва Теоретичні аспекти диверсифікації сільськогосподарської діяльності підприємств АПК Оптимізація каналів просування виробниками зерна на світовий ринок Формування витрат виробництва з урахуванням вартості основних фондів та амортизаційної політики в аграрному секторі економіки Теоретико-методичні аспекти формування і регулювання плодоовочевого ринку Ефективність виробництва та використання органічних добрив, виготовлених із відходів птахофабрик і тваринницьких комплексів Стан виробництва й переробки молока та молочних продуктів у сучасних умовах Вплив логістики на розвиток молокопереробної промисловості України Інституційні аспекти розвитку підприємницької діяльності на ринку біопалива Розвиток та ефективність виробництва сільськогосподарської продукції - сировини для переробки на біопаливо Розвиток агропродовольчого ринку в умовах формування зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом Удосконалення механізму мотивації праці в молокопереробних підприємствах Ефективність виробництва зернових культур у сільськогосподарських підприємствах Київської області Інструменти інвестиційної діяльності аграрних підприємств Новий високоекономічний метод сушіння зерна Сучасні тенденції розвитку вітчизняного ринку органічної агропродовольчої продукції Особливості розвитку насіннєвих кластерних формувань зернового підкомплексу Інформаційне забезпечення обліку та контролю нерухомості Теоретико-практичні аспекти визначення вартості підприємства на основі методу DCF (дисконтування грошових потоків) Облік земельних ділянок і прав користування ними в системі Міжнародних стандартів фінансової звітності Зарубіжний досвід у сфері діяльності молокопереробних акціонерних компаній на фондовому ринку Розвиток підприємницької діяльності у виробництві біопалива: теоретичний аспект Сучасні трансформації землекористування сільськогосподарськими підприємствами в Україні Механізм інноваційного забезпечення у формуванні ефективності виробничих систем: теоретичний аспект Теоретичні засади інституційного забезпечення розвитку ринку інновацій Ефективність оптимізації розміщення посівів на ділянках різної родючості в органічному виробництві Соціоекономіка як основа стратегії розвитку сільського господарства Економічне регулювання функціонування сільськогосподарських підприємств на основі оренди земельних угідь Оцінка ступеня ризикогенності сільськогосподарських угідь Вплив державного регулювання на ефективність сільськогосподарського виробництва Формування системи еколого-економічного використання земельних ресурсів на радіаційно забруднених територіях Еколого-економічні особливості формування ринку енергетичних сільськогосподарських культур

Сторінки