ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.436
Наукова дискусія

Шляхи відродження українського села / Нелеп В.М. // Економіка АПК. - 2013. - № 1 - С. 125

Висвітлено перспективи розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні з як урахуванням як більше ніж столітнього європейського досвіду кооперування селян, так і сучасних тенденцій розвитку агропродовольчого комплексу України. Рис.: 1. Бібліогр.: 9.
Ключові слова: українське село, відродження, перспективи розвитку, кооперування, європейський досвід, агропродовольчий комплекс, організаційно-правові форми господарювання, агрохолдинги

Список використаних джерел

  1. Андрійчук В.Г. Надконцентрація агропромислового виробництва і земельних ресурсів / В.Г. Андрійчук // Економіка АПК. - 2009 - №9. - С. 3-9.
  2. Виклики і шляхи агропродовольчого комплексу /за ред. Б.И.Пасхавера. - К.: Ін-т екон. та прогнозув, 2009 - 432 с.
  3. Зіновчук В.В. а) Організаційні основи сільськогосподарського кооперативу / В.В. Зіновчук. - К.: Логос, 2001. - 380 с.; б) Організаційно-правові засади становлення сільськогосподарської кооперації в Україні / В.В. Зіновчук // Вісник ЖНАЕУ. - 2012. - № 1 (30), Т. 2. - С. 3-12.
  4. МакаренкоП.М. Моделі аграрної політики / П.М. Макаренко. - К.: ННУ ІАЕ, 2005. - 682 с.
  5. Молдаван Л.В. Форми господарювання в аграрному секторі України в умовах глобалізації / Л.В. Молдаван // Економіка АПК. - 2010. - №1. - С. 13-17.
  6. Нелеп В.М. Приватизація підприємств харчової і переробної промисловості / В.М. Нелеп, Ю.Я. Лузан // «Сільські вісті». - 1991. - 14 груд. і «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий», 1992. - № 3.
  7. Соціально-економічний розвиток сільських територій / за ред. М.И.Маліка. - К.: ННЦ ІАЕ, 2012. - 642 с.
  8. Юрчишин В.В. Аграрна політика в Україні на зламах політичних епох. Історико-соціально-економічні нариси / В.В. Юрчишин. - К.: Наукова думка, 2009. - 368 с.
  9. Stanek I. Agrarni modeli v soudobem svete. - Praha, nakladatelstvi politicke literatury, 1966. - 382 p.
Читати статтю: 13_01_19.pdf