ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.1
Ціноутворення та цінова політика

Аграрні цикли: історія, методологія, практика / Шиян Д.В. // Економіка АПК. - 2013. - № 2 - С. 43

Розглянуто поняття аграрного та економічного циклу, їх класифікація та взаємозв’язок. Підкрес­лено необхідність виділення в системі циклічних коливань саме аграрних циклів, які існують поряд із промисловими, будівельними. Зроблено висновок про те, що економічна наука займається розглядом і трактуванням даних понять практично з моменту свого виникнення. Незважаючи на це, залишають­ся відкритими питання про взаємозв’язок економічних та аграрних циклів, про вплив сонячної акти­вності на останні. Рис.: 1. Бібліогр.: 26.
Ключові слова: економічні цикли, аграрні цикли, методологія, економічна динаміка

Список використаних джерел

 1. Грицюк П. Динаміка врожайності зернових: прогнози і ризики / П. Грицюк // Економіка України. - 2009. - №11. - С.42-51.
 2. Злупко CM. Українська наукова школа економічної кон’юнктури та її вплив на світову економічну думку / С.М. Злупко // Еконо¬міка України.- 1997.- № 3. - С. 75-82.
 3. Ковалевский Г.В. Харьковская экономическая школа (1804-2004) / Г.В. Ковалевский, В.М. Селиванов. - X.: ХНУ, 2004. - 51 с.
 4. Кризис: альтернативы будущему. - М.: Культурнаяреволюцияя, 2010. - 368 с.
 5. Лупенко Ю.О. Сучасна місія аграрної економічної науки / Ю.О. Лупенко // Економіка АПК. - 2012. - № 1. - С. 3-6.
 6. Макей Л. Урожайність залежить від сонячної активності / Л. Макей // Агробізнес сьогодні. - 2010. - № 5. - С.16-17.
 7. Максимов А.А. Природные циклы. Причины повторяемости экологических процессов / А. А. Максимов. - Л.: Наука, 1989. - 348 с.
 8. Маркс К. Теория прибавочной стоимости. Ч. II. / К. Маркс. - М., 1957. - 536 с.
 9. Мендельсон Л А. Теория и история экономических кризисов и циклов. Т.1 / Л. А. Мендельсон. - М.: “Социально-экон. лит-ра”, 1959. - 484 с.
 10. Месель-Веселяк В.Я. Прогноз урожайності валових зборів сільськогосподарських культур в Україні на 2011 рік / В.Я. Месель- Веселяк // Економіка АПК. - 2011. - №5. - С.26-33.
 11. Наукові засади розвитку агропромислового виробництва в сучасних умовах. - К.: Аграрна наука, 2010. - 224 с.
 12. Пехота М.А. Теорія часових рядів у прогнозуванні виробництва і цін реалізації сільськогосподарської продукції / М.А. Пехота // Економіка АПК. - 2011. - №2. - С. 146-153.
 13. СамуэлъсонП. Экономика/ П. Самуэльсон, В. Нордхаус. - М.: Изд. дом. «Вильямс», 2003. - 688 с.
 14. Слуцкий Е. Сложение случайных величин как источник циклических процессов / Е. Слуцкий // Вопросы конъюнктуры. - 1927. - Т. III. - Вып. 1. - С. 34-64.
 15. Слуцъкий Е. Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності; за ред. / В.Д. Базилевича / Е. Слуцький. - К.: Знання, 2007. - 919 с.
 16. Соколов І.Д. Динаміка врожаїв зернових культур і їх прогноз / І.Д. Соколов, І.Д. Тарапатов, О.П. Борисенко //Вісн. аграр. наук. - № 9. - С.42
 17. Труды областного съезда представителей земств 8-ми губерний Южной России.- X.: Типография Губернского Правления, 1882.
 18. Туган-БарановскийМ.И. Переодические промышленные кризисы. 4-е изд. / М.И. Туган-Барановский. - Петроград-Москва: Книга, 1923. - 386 с.
 19. Українська економічна думка: хрестоматія. - К., 1995. - 410 с.
 20. Ушачев И. Г. Экономический рост и конкурентоспособность сельского хозяйства России / П. Г. Ушачев // Економіка АПК. - 2010. №3. - С. 137-149.
 21. Хансен Э. Экономические циклы и национальный доход / Э. Хансен. - М.: Иностр. лит-ра, 1959. - 760 с.
 22. Чижевский А.Л. Земное эхо солнечных бурь / А.Л. Чижевский. - М.: Мысль, 1976. - 322 с.
 23. Чухно А. Сучасна фінансово-економічна криза: природа, шляхи і методи її подолання / А.Чухно // Економіка України. - 2010. - №1. - С.4-18.
 24. ШиянДВ. Циклічність у формуванні сталого розвитку сільського господарства: моногр. / Д.В. Шиян / Харків: ХНАУ, 2011. - 308 с.
 25. ШумпетерЙ. Теория экономического развития / И. Шумпетер . - М.: Прогресс, 1982. - 342 с.
 26. Jevons W. Investigations in Currency and Finance / W. Jevons. - London, 1884.
Читати статтю: 13_02_07.pdf