ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631:351.755.61
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Суцільна паспортизація сіл України - основа розвитку сільських територій / Булавка О.Г. // Економіка АПК. - 2013. - № 2 - С. 77

Висвітлено підсумки проведення суцільної паспортизації сіл України у 2011-2012 роках та її уза­гальнення на місцевому і регіональному рівнях, яка дає можливість визначати пріоритети й на цій основі розробляти програми та розв’язувати інші проблеми стосовно соціально-економічного розви­тку сільських територій. Бібліогр.: 8.
Ключові слова: паспортизація сіл, сільські території, сільські громади, узагальнення даних пас­портизації, пріоритети, програми розвитку сіл

Список використаних джерел

  1. Аналітична інформаційна система „Село” // Продуктивність агропромислового виробництва. - К.: НДІ „Украгропромпродуктивність”, 2012. - № 21. - С. 45-52.
  2. Державна політика фінансової підтримки розвитку аграрного сектору АПК: моногр. / [Дем’яненко М.Я., Саблук П.Т., Малік М.И. та ін.]; за ред. М.Я. Дем’яненка. - К.: ННЦ ІАЕ, 2011. - 372 с.
  3. Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року. - К.: Міністерство аграрної політики України, 2008. - 68 с.
  4. Малік М.И. Сталий розвиток сільських територій на засадах регіонального природокористування та екологобезпечного агропроми¬слового виробництва / М.И. Малік, М.А. Хвесик // Економіка АПК. - 2010. - № 5. - С. 3-12.
  5. Паспорт сільського населеного пункту. - К.: ННЦ ІАЕ, 2011. - 58 с.
  6. Прокопа І.В. Господарства населення в сучасному аграрному виробництві і сільському розвитку : наук. вид. / І. В. Прокопа, Т. В. Беркута ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. - К. : ІЕП НАН України, 2011. - 240 с.
  7. Розвиток сільських територій України (1990-2010 роки): моногр. / [Орлатий М.К., Гнибіденко І.Ф., Демчак І.М. та ін.]; за ред. М.К Орлатого. - К.: НДІ ’’Украгропромпродуктивність”, 2012. - 752 с.
  8. Управління комплексним розвитком агропромислового виробництва і сільських територій / [Саблук П.Т., Кропивко М.Ф., Булавка О.Г. та ін.]; заред. П.Т. Саблука, М.Ф. Кропивка. - К.: ННЦ ІАЕ, 2011. - 482 с.
Читати статтю: 13_02_13.pdf