ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.436:167.1
Економіка агропромислового виробництва

Розвиток кооперації в АПК: проблеми та напрями їх подолання / Шебанін В.С., Шевченко Т.В. // Економіка АПК. - 2013. - № 2 - С. 9

Висвітлено розвиток кооперації в агропромисловому виробництві у розвинених країнах світу і в Україні та виявлено існуючі проблеми. Проведено аналіз діючих обслуговуючих сільськогосподарсь­ких кооперативів України. Наведено дані сільськогосподарських підприємств за організаційно- правовим формами господарювання в Україні за період 2005-2011 pp. Внесено комплекс пропозицій щодо поширення розвитку кооперації і підвищення її ефективності. Обґрунтовано, що важли­вою умовою забезпечення конкурентоспроможності підприємств продовольчого підкомплексу та їх участі в організованому продовольчому ринку є розвиток сільськогосподарської кооперації, завдяки якій досягається залучення виробленої ними продукції в економічний обіг. Табл.: 2. Бібліогр.: 9.
Ключові слова: кооперація, агропромисловий комплекс, сільськогосподарські підприємства, біз- нес-середовище

Список використаних джерел

  1. Данкевич Л.Є. Вплив розмірів землекористувань на рівень виробництва / А.Є. Данкевич // Економіка АПК - 2011. - № 9. - С. 29-33.
  2. Клочан В.П. Споживчу кооперацію треба відроджувати / В.П. Клочан, Н.І. Костаневич // Вісн. аграр. науки Причорномор’я. - 2011. №4. - Т.1. - С. 10-14.
  3. Коваленко О.В. Сучасні методи оцінки інституціонального середовища розвитку підприємства / О.В. Коваленко // Економіка АПК. 2011. - №10. - С.157-161.
  4. Основи сільськогосподарської обслуговуючої кооперації: навч. посіб. / [В.В. Зіновчук, Л.В. Молдован, В.Б. Моссаковський та ін]; за ред. В.В. Зіновчука. - К. : Вища освіта, 201. - 464 с.
  5. Пасхавер Б.Й. Основні проблеми розвитку сільськогосподарського виробництва / Б.Й. Пасхавер, Л.В. Молдован, О.В. Шубравська // Економіка АПК. - 2012. - № 9. -С.3-9
  6. Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року / [за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка] - [2 вид., перероб. і доп.] - К. : ННЦ «ІАЕ», 2012. - 218 с.
  7. Торгова Л.В. Спільні підприємства в Україні: організаційно-економічний механізм і ефективність функціонування / Л.В. Торгова, О.В. Хитра. - К. : ФАДА, ЛТД, 2001. - 209 с.
  8. ШкобальМ. Кооперація як форма міжнародних зв’язків та пошук іноземного партнера / М. Шкобаль // Агроінком. - 1999. - № 8-9. - С.31-33.
  9. Stutz F.P., de Souza A.R. The World Economy. — Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 2010. - 347 c.
Читати статтю: 13_02_02.pdf