ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.34:001.8
Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Прямий і супутній ефекти підвищення урожайності сільськогосподарських культур / Пармаклі Д.М. // Економіка АПК. - 2013. - № 3 - С. 102

У статті приведено математичний зв'язок між собівартістю, прибутком і врожайністю, розкрито механізм взаємозв'язку урожайності та витрат на виробництво зернових культур. Показано залежність виходу прибутку від рівня врожайності зернових культур, обґрунтовано структуру прямого і супутнього ефекту від зростання врожайності. Наведено також алгоритм розрахунку рівня урожайності, що забезпечує задану рентабельність продукції. Обґрунтовано залежність приросту прибутку від приросту врожайності зернових культур ланцюговим і базисним методами. Запропоновано формулу і графік структури приросту прибутку в результаті зростання врожайності при виробництві зерна. Доведено, що приріст прибутку за рахунок росту врожайності прямо пропорційний частці умовно-постійних витрат у структурі собівартості продукції та має зворотну залежність від коефіцієнта рентабельності реалізованої продукції. Табл.: 4. Рис.: 6. Бібліогр.: 4.
Ключові слова: урожайність, гектар, собівартість, прибуток, постійні та змінні витрати, ціна реалізації, якість робіт, граничний прибуток, прямий і супутній ефекти

Список використаних джерел

  1. Пармакли Д.М. Методология научных исследований в экономике: учеб. пособие / Д.М. Пармакли. – Comrat: Univ. de Stat, 2011. – 253 с.
  2. Пармакли Д.М. Научно-методические аспекты эффективности использования земли в сельском хозяйстве / Д.М. Пармакли // Збiрник наукових праць Вiнницького нацiонального аграрного унiверситету. Серiя: Економiчнi науки, вип. 5-3. – Вiнниця, 2010.
  3. Пармакли Д.М. Аграрная экономика: учеб. / Пармакли Д.М., Л.И. Бабий. Chişinău, 2008. – 411 с.
  4. Формы отчетности СПК «Новосельское» № 50-сг за 2011 г.
Читати статтю: 13_03_15.pdf