ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.432:664.76(477)
Економіка агропромислового виробництва

Економічне обґрунтування програми виробництва зерна пшениці в Україні / Кваша С.М., Ільчук М.М., Коновал І.А. // Економіка АПК. - 2013. - № 3 - С. 16

Проаналізовано економічну ефективність виробництва зерна пшениці в сільськогосподарських підприємствах (включаючи фермерські господарства) України за 2010 рік. Рівень рентабельності виробництва зерна пшениці у підприємствах степової зони склав 14,3%, у підприємств лісостепової зони – 6,3% і у підприємств поліської зони – 1,4% . За статистичними даними 2010 р. розроблено математичну модель ринку зерна пшениці в Україні, яка може бути використана для оцінки впливу діючих регуляторних рішень на зміну добробуту різних учасників ринку зокрема та на економіку країни в цілому. Прогноз зміни цін на ресурси та продукцію дає можливість за допомогою моделі ринку зерна встановити оптимальні обсяги попиту та пропозиції на зерно. Викладено методику економічного обґрунтування програми виробництва пшениці в сільськогосподарських підприємствах України на 2013 р. Результати досліджень свідчать, що загальна сума грошових витрат на виробництво зерна пшениці урожаю 2013 р. складе 12,25 млрд грн. Коефіцієнт окупності витрат при вирощуванні пшениці становитиме 1,58. У технологічному ланцюзі «виробництво зерна – виробництво борошна – виробництво хліба» на тонну зерна пшениці може бути створено 1883,38 грн доданої вартості, із якої 33,2% створено при виробництві зерна, решта (66,8%) – при його переробці. Табл.: 4. Рис.: 1. Бібліогр.: 10.
Ключові слова: зерновиробництво, сільськогосподарські підприємства, ринок зерна пшениці, ефективність виробництва зерна

Список використаних джерел

  1. Жук В.М. Наукове обґрунтування формування стратегічних запасів зерна: перспективи України в умовах глобалізації / В.М. Жук // Облік і фінанси АПК. – 2012. – № 2. – С. 3-13.
  2. Лузан Ю.Я. Збалансованість попиту та пропозицій на продовольчому ринку України / Лузан Ю.Я. // Економіка АПК. – 2011. – № 8. – С. 27-36.
  3. Месель-Веселяк В.Я. Прогноз урожайності валових зборів сільськогосподарських культур в Україні на 2011 рік / В.Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2011. – №5. – С. 26-33.
  4. Нікішина О.В. Стратегічні орієнтири розвитку зернового ринку України / [Електронний ресурс] / О.В. Нікішина. – Режим доступу: http://www.confcontact.com/20110629/6_nikish.htm.
  5. Панасюк Б.Я. Кооперація та інтеграція в сучасному селі / Б.Я. Панасюк // Вісн. аграр. науки. – 2011. – №4. – С. 24 – 28.
  6. Поточна кон’юнктура і прогноз ринків сільськогосподарської продукції та продовольства в Україні на 2012/13 маркетинговий рік / [О.М.Шпичак, Ю.П.Воскобійник, О.В.Бондар та ін.]; за ред. О.М.Шпичака, Ю.П.Воскобійника. – К.:ННЦ ІАЕ, 2012. Вип.26. – 366 с.
  7. Присяжнюк М.В. Виступ на Міжнар. наук.-практ. конф. «Стратегічні орієнтири розвитку аграрного сектору України до 2020 року / М.В.Присяжнюк // Економіка АПК. – 2012. – №10. – С. 5.
  8. Саблук П.Т. Глобалізація і продовольство: моногр. / П.Т.Саблук, О.Г.Білорус, В.І.Власов. – К.:ННЦ ІАЕ, 2008. – 632 с.
  9. Самуэльсон П. Экономика / П. Самуэльсон, В. Нордхаус. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2003. – 688 с.
  10. Сільське господарство України : стат. зб. / за ред. Ю.М.Остапчука. – К.: Державна служба статистики України, 2011. – 370 с.
Читати статтю: 13_03_02.pdf