ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.432(477):330.341.1
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Розвиток агроінноваційної діяльності в Україні / Шубравська О.В., Прокопенко К.О. // Економіка АПК. - 2013. - № 4 - С. 77

Представлено результати обстеження інноваційної діяльності сільгосппідприємств, проведеного на основі розробленої авторами анкети, визначено основні тенденції розвитку інноваційній діяльності таких підприємств на сучасному етапі. Виявлено найсуттєвіші перешкоди активізації інноваційних процесів у сільському господарстві та причини низького рівня використання вітчизняних розробок практикою, а саме цінові: відсутність коштів у підприємства, відсутність фінансування з джерел за межами підприємства, занадто високі витрати на інноваційну діяльність; та інформаційні: відсутність інформації про ринки інноваційної продукції, невизначеність попиту на інноваційні товари, відсутність кваліфікованого персоналу. Досліджено екологічний аспект інноваційної діяльності в аграрному секторі, встановлено основні стимули впровадження новацій у виробництво та рекомендовано заходи щодо посилення інноваційної активності сільськогосподарських підприємств. Бібліогр.: 9.
Ключові слова: аграрний сектор, рослинництво, тваринництво, модернізація, новації, технології, інноваційна діяльність

Список використаних джерел

  1. Гончаров В.Д. Развитие инновационных процессов в агропромышленном комплексе России: моногр. / В.Д. Гончаров, С.В. Котеев, Н.Г. Рамазанов. – М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2012. – 196 с.
  2. Інноваційні трансформації аграрного сектора економіки: моногр. ; за ред. О.В. Шубравської; НАНУ ІЕП. – К., 2012. – С. 106-163.
  3. Кулаєць М.М. Інноваційне сприяння нарощуванню продовольчих ресурсів в Україні та світі / М. Кулаєць, М. Бабієнко, О.Д. Витвицька, Л.М. Усаченко // Економіка АПК. – 2012. – № 5. – С. 139-144.
  4. Музика П.М. Інноваційне підприємництво в аграрному виробництві України: Моногр. / П.М. Музика. – Львів: ПП «Кварт», 2005. – 306 с.
  5. Россоха В.В. Формування інноваційно-інвестиційної політики в аграрній сфері економіки: моногр. / В.В.Россоха, О.М.Гусак. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 240 с.
  6. Шпикуляк О.Г. Організаційні форми і методи інноваційної діяльності у розвитку аграрної сфери економіки / [О. Шпикуляк, В. Русан, Л. Курило та ін.] // Економіка АПК. – 2010. – № 12. – С. 119-125.
  7. Шпикуляк О.Г. Інноваційна діяльність як процес створення інновацій / О.Г. Шпикуляк, Л.М. Білозор, С.М. Удовиченко // Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект: моногр. / [П.Т. Саблук, О.Г. Шпикуляк, Л.І. Курило та ін.]. – К.: ННЦ ІАЕ, 2010. – 706 с.
  8. Шубравська О.В. Розвиток сільського господарства України в умовах дії інноваційних чинників / О.В. Шубравська, К.О. Прокопенко // Економіка та прогнозування. – 2011. – № 2. – С. 118–129.
  9. Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition. – OECD/EC, 2005. – 192 p.
Читати статтю: 13_04_10.pdf