ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 339.13:338.43
Аграрна політика і реформування

Проблеми ємності внутрішнього споживчого ринку сільськогосподарської продукції та продовольства в Україні в контексті купівельної спроможності населення / Шпичак О.М., Боднар О.В. // Економіка АПК. - 2013. - № 6 - С. 5

Проаналізовано рівень купівельної спроможності населення України, на прикладі ринку зерна та картоплі виявлено характерні особливості й зроблено оцінку ємності внутрішнього споживчого ринку України. Висвітлено причини, позитивні та негативні прояви існуючих особливостей внутрішнього рин-ку картоплі, а також запропоновано шляхи усунення останніх. Визначено потенційну ємність внутрішнього споживчого ринку продовольства на основі раціональних норм споживання, а також за умов споживання продовольства населенням у закладах громадського харчування на рівні країн Європи. Визначено обсяг потенційних інвестицій в АПК України за рахунок підвищення купівельної спроможності населення, що послабить гостроту проблеми державної підтримки за рахунок бюджету. Розглянуто ситуацію збільшення ємності внутрішнього ринку продовольства та доданої вартості в країні. Згідно з розробленою методикою запропоновано два варіанти розміру заробітної плати за умов споживання населенням продуктів харчування на рівні раціональних норм, а також з урахуванням витрат на харчування поза домом на рівні країн Європи. Табл.: 4. Рис.: 2. Бібліогр.: 11.
Ключові слова: купівельна спроможність, ємність ринку сільськогосподарської продукції та продовольства, ємність ринку зерна, ємність ринку картоплі, продуктивність праці, раціональні норми харчування, заклади громадського харчування, потенційні інвестиції, додана вартість, заробітна плата

Список використаних джерел

 1. Ревенко А. Україна в світових координатах людського розвитку: тупцювання на місці / А. Ревенко // Дзеркало тижня. Україна. –2013. – № 11. – С. 7.
 2. Шпичак О.М. Економічні проблеми виробництва біопалива в контексті продовольчої безпеки України : міжнародна конференція, присвячена 110-річчю НАУ ["Біоресурси планети: соціальні, біологічні, продовольчі та енергетичні проблеми"], (Київ, 2008 р.) / О.М. Шпичак. – К. : [б.в.], 2008. – С. 92-97.
 3. Шпичак О.М. Економіко-організаційні проблеми якості сільськогосподарської продукції та продовольства / О. Шпичак // Економіка АПК. – 2010. – № 11 (193).– С. 51-59.
 4. Формування та функціонування ринку агропромислової продукції: практ. посіб. / [В.М. Алексійчук та ін.] ; за ред. П.Т. Саблука. – К.: Інститут аграрної економіки УААН, 2000. – 556 с.
 5. Виклики і шляхи агропродовольчого розвитку / [Пасхавер Б.Й., Шубравська О.В., Молдаван Л.В. та ін.]; за ред. Б.Й. Пасхавера. – К.: НАН України; Ін-т екон. та прогнозув., 2009. – 432 с.
 6. Споживчий ринок України: методологія дослідження та регулювання: моногр. ; за ред. Л.О. Лігоненко. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. – 380 с.
 7. Гойчук О.І. Продовольча безпека / О. Гойчук. – Житомир : Полісся, 2004. – 348 с.
 8. Ушачев И.Г. Концептуальные основы обеспечения продовольственной безопасности России / И. Ушачев. – М.: ГНУ ВНИИЭСХ, 2008. – 124 с.
 9. Тринько Р.І. Продовольча безпека країни: стан та перспективи зміцнення: моногр. / [Тринько Р. І. (кер. авт. кол.) та ін.]; Львів. держ. ун-т внутр. справ.– Л.: ЛьвДУВС, 2011. – 304 с.
 10. Кузнецова Л.В. Емкость рынка продуктов питания / Л. Кузнецова. – М.: Центр «Маркетинг», 2005. – 158 с.
 11. C. Clare Hinrichs. Regionalizing food security? Imperatives, intersections and contestations in a post-9/11 world / Hinrichs C. // Journal of Rural Studies. – № 29. – January 2013. – Р. 7–18.
 12. Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2000 р., № 656 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=656-2000-%EF
Читати статтю: 13_06_01.pdf