ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 336.77:332.2
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Іпотечне кредитування в сільському господарстві України / Калетнік Г.М. // Економіка АПК. - 2013. - № 7 - С. 58

Визначено основні проблеми й перешкоди в розвитку сільського господарства України, існуючі розглянуто можливість їх вирішення за допомогою іпотечного кредитування. Проаналізовано стан банківського кредитування сільськогосподарських товаровиробників, зокрема під заставу нерухомого майна, та визначено перспективні види об’єктів застави. Розглянуто підходи до класифікації видів іпотеки у сільському господарстві, вивчено особливості та проблеми іпотечного кредитування в Україні, на основі чого запропоновано механізм функціонування системи іпотечного кредитування в сільському господарстві. Визначено основні напрями державного регулювання розвитку іпотечного кредитування в сільському господарстві. Бібліогр.: 11.
Ключові слова: іпотека, іпотечне кредитування, ринок землі, об’єкти іпотеки, кредитне забезпечення, механізм іпотечного кредитування

Список використаних джерел

 1. Іпотечне кредитування в аграрному секторі економіки України : моногр. / [ М. Я. Дем'яненко, В. М. Алексійчук, О. Є. Гудзь та ін.]. — К. : ННЦ ІАЕ, 2005. — С. 87.
 2. Калетнік Г.М. Державна фінансова підтримка сільськогосподарських товаровиробників / Г.М. Калетнік, Н.В. Пришляк // Економіка АПК. – 2010. – № 8. – С. 52–55.
 3. Кардаш Я.В. Державна підтримка фермерських господарств / Я.В. Кардаш // Фермер України. – 2010. – № 12. – С. 32-34.
 4. Колотуха С.М. Кредитування сільськогосподарських підприємств як ефективне джерело інвестиційної діяльності / С.М. Колотуха, І.П. Борейко // Економіка АПК. – 2009. – № 1. – С. 89-96.
 5. Прокопчук О.Т. Проблеми кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств / О.Т. Прокопчук : матеріали Всеукр. наук. конф. молодих учених. – Умань: УДАУ, 2011. – У 2 ч. – Ч. 2. – С. 128-129.
 6. Про іпотеку : Закон України від 05.06.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 38. — Ст. 313.
 7. Тіней А.В. Іпотечне кредитування в сільському господарстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / А.В. Тіней. – К., 2008. – 23 с.
 8. Хлыстун В.Н. Земельно-ипотечное кредитование: состояние и перспективы / В.Н. Хлыстун // Экономика сельскохозяйственных предприятий. – 2008. – №4. – С. 10-13.
 9. Ficher P. Forign direct investment and governments / P. Ficher. – New York, 1999.
 10. Shane Scott. To Boost Small Business Credit, Think Small (Banks) [Електронний ресурс] / S. Shane // 2012. – Режим доступу: http: // www.businessweek.com.
 11. Schmitt, G. (1991). Why is the Agriculture of Advanced Western Economies Still Organized by Family Farms? Will this Continue to Be So in the Future? European Review of Agricultural Economics 18, 442-457.
Читати статтю: 13_07_58-63.pdf