ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 658.7:338.432
Аграрний менеджмент і підприємництво

Ресурсне забезпечення аграрних формувань в умовах нестабільної економіки / Терещенко С.І. // Економіка АПК. - 2013. - № 7 - С. 82

Розвиток підприємницької діяльності у сільській місцевості залежить від багатьох факторів, а саме: соціально-економічних, демографічних, природно-кліматичних та ін. При цьому будь-який процес виробництва чи надання послуг ґрунтується на фактичній наявності й оптимальному поєднанні та використанні ресурсів. Обґрунтовано важливість вирішення окремих питань підвищення ефективності використання, а також створення оптимального, збалансованого за структурою ресурсного потенціалу агроформувань на рівні окремого регіону з урахуванням його особливостей. Доведено, що створення в аграрних формуваннях раціонального ресурсного забезпечення і його ефективне використання належить до актуальних проблем сьогодення. Рис.: 1. Бібліогр.: 14.
Ключові слова: ресурси, ресурсний потенціал, управління ресурсами, фінансові ресурси, трудові ресурси, ефективність використання ресурсів, фактори виробництва

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: підруч. / В.Г. Андрійчук. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2002. – 624 с
 2. Боровик В.В. Резерви підвищення ефективності використання ресурсів у сільськогосподарському виробництві за допомогою моделювання / В.В. Боровик // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 10. – С. 41 – 44.
 3. Бланк И.А. Финансовая стратегия предприятия / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр, 2006. – С.520.
 4. Вітвіцький В.В. нормативна продуктивність – основа раціонального використання ресурсів / В.В. Вітвіцький // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 9. – С. 43-50.
 5. Гуткевич С.О. Управління економічними ресурсами підприємства / С.О. Гуткевич //Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 7. – С. 99-105.
 6. Голдобина Н.Н. Управление запасами средств производства / Н.Н. Голдобина // Ленингр. фин.-экон.ин-т им. Н. А. Вознесенского. – Л. : Изд-во Ленингр. фин.-экон. ин-та, 1991. – С.71.
 7. Гордеев О.И. Материальные ресурсы: воспроизводство и использование / О.И. Гордеев // Даг.фил. АН СССР, Отд. экономики. – Махачкала : Даг.кн. изд-во, 1986. – С. 229.
 8. Дроботова М.В. Управление материальными ресурсами промышленных предприятий: дис... канд. экон. Наук: 08.07.01 / Днепродзержинский гос. технический ун-т. – Днепродзержинск, 2000. – С.185.
 9. Іванов М.І. Ресурси підприємства: забезпечення і збереження / [ М.І. Іванов, О.В. Бреславцев, Л.Т. Хижняк, О.В. Левіна, В.О. Михальська] // НАН України; Інститут економіки промисловості. – Донецьк: ІЕП НАН України, 1999. – С. 92.
 10. Леонтьев В.Е. Финансовые ресурсы организаций (предприятий) / В.Е. Леонтьев // Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и финансов. – СПб.: Из-во СПбГУЭФ, 2001. – С. 89.
 11. Малік М.Й. До проблеми розвитку підприємництва і кооперації на селі / М.Й. Малік, Л.М. Малік // Зб. наук. праць Подільського держ. аграрно-технічного ун-ту м. Кам'янець-Подільський, Подільський державний аграрно-технічний ун-т. Вип. 17, т. 2, 2009.
 12. Саблук П.Т. Підприємництво в аграрній сфері економіки / П.Т. Саблук, В.П. Ситник, М.Й. Малік. – К., 1997 [98]. – 514 с.
 13. Lester A. Digman. Strategic Management: Concepts, Processes, Decisions. – 5th edition, Dame Publications INC, 1999.
 14. Marris R . A model of the Managerial Enterprise. – Quarterly Journal of Economics, 1963. vol. 77. – P. 185-209.
Читати статтю: 13_07_82-87.pdf