ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.365.22
Сторінка молодого науковця

Новий високоекономічний метод сушіння зерна / Гомза В.М. // Економіка АПК. - 2013. - № 8 - С. 100

Обґрунтовано доцільність промислового використання нового методу сушіння зерна. Цей метод неруйнівний та вдвічі економічніший за існуючі. Принцип дії ґрунтується на резонансному поглинанні біологічними системами (наприклад, зерном) енергії коливань електромагнітного поля на певній резонансній частоті. Природа згаданого ефекту полягає в тому, що зернина як біологічний об’єкт складається з полярних молекул, що можуть активно взаємодіяти із зовнішнім електричним полем - змінювати свою орієнтацію в просторі, викликаючи при цьому процеси внутрішнього тертя. Останні приводять до інтенсивного виділення тепла по всьому об’єму зернини. Таким чином, перехід енергії електричного поля в теплову енергію молекул зерна супроводжується зростанням температури, а зростання температури, в свою чергу, сприяє виділенню вологи з внутрішніх частин зернини. Табл.: 1. Бібліогр.: 11.
Ключові слова: сушіння зерна, зернова маса, теплоємність зерна, полярні молекули, резонанс, інновації в АПК

Список використаних джерел

 1. Барышев М.Г. Взаимодействие низкочастотного магнитного поля с растительными объектами: автореф.дис. на соиск. учен. степени д-ра биол. наук: спец. 3.00.16 ”Экология”/ М.Г. Барышев. – М., 2003. – 32 с.
 2. Гороновский И.Т. Краткий справочник по химии / И.Т. Гороновский, Ю.П. Назаренко, Е.Ф. Некряч. – К.: Наук. думка, 1987. – 830 с.
 3. Гусятинський М.В. Державне регулювання розвитку інноваційної діяльності в Україні / М.В. Гусятинський, М.М. Ігнатенко // Економіка АПК. – 2012. – № 9. – С.89 – 93.
 4. Калініченко Р.А. Енергозберігаючі режими сушіння і активного вентилювання зерна при зберіганні в умовах господарств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.09.16 – “електротехнології та електрообладнання в АПК”/ Р.А. Калініченко. – К., 2005. – 24 с.
 5. Марков І. На озиму та яру пшеницю чатує безліч паразитарних хвороб / І. Марков // Зерно і хліб. – 2013. – № 1. – С. 58-61.
 6. Рибка В.С. Економіко-теоретичні пріоритети виробництва зерна кукурудзи на поливних землях зони Степу / В.С. Рибка, Н.О. Ляшенко, Т.І. Лосіцька // Економіка АПК. – 2012. – № 10. – С. 51-56.
 7. Физическая энциклопедия. – М.: Большая российская энциклопедия. Т. 1, 1994. – 706 с.
 8. Физическая энциклопедия. – М.: Большая российская энциклопедия. Т. 4, 1994. – 704 с.
 9. International seminar “Science and technology innovations: national experience and international cooperation” /Information and Innovations. – 2007, № 2. – P. 63-80.
 10. Patent №WO2005055742(A1) Japan, Processed wheat product containing functional components in elevated amounts and processing method therefor/ Inventors: Ishikawa Osamu, Ito Kazutoshi, Kihara Makoto, Okada Yoshihiro; published 06.23.2005, PCT Gazette.
 11. Rivka Elbaum, Liron Zaltzman, Ingo Burgert and Peter Fratzl. The Role of Wheat Awns in the Seed Dispersal Unit /Science. – 2007. - Vol. 316, № 582. – P. 884-886.
Читати статтю: 13_08_100-104.pdf