ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.512
Сторінка молодого науковця

Формування витрат виробництва з урахуванням вартості основних фондів та амортизаційної політики в аграрному секторі економіки / Цап В.Д. // Економіка АПК. - 2013. - № 9 - С. 131

Розглянуто й обґрунтовано необхідність переоцінки ринкової вартості основних фондів з урахуванням об’єктивних особливостей розвитку аграрного сектору економіки, зокрема недосконалої облікової політики щодо використання і відтворення основних фондів на кінцевий фінансовий результат діяльності підприємств. У результаті проведених досліджень доведено, що при діючій системі обліку рентабельність сільськогосподарських підприємств штучно завищена через зменшення фактичної собівартості виробництва внаслідок недооцінки основних фондів. Зазначено причини загального скорочення вартісних параметрів основного капіталу сільськогосподарських підприємств та окреслено основні вимоги щодо визначення й оцінки основних засобів на основі діючих стандартів бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності та чинного Податкового кодексу України. Проведено експертний розрахунок ринкової (справедливої) вартості основних засобів сільськогосподарських підприємств і розраховано фактичний розмір можливого збільшення справедливої залишкової вартості цих засобів. Табл.: 4. Бібліогр.: 16.
Ключові слова: амортизаційна політика, амортизаційні відрахування, балансова та експертна вартість основних засобів, основні фонди, собівартість продукції, рентабельність виробництва

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В.Г. Капіталізація сільського господарства: ідентифікація і мотиви здійснення / В.Г. Андрійчук // Економіка АПК. – 2006. – № 1. – С. 40–54.
 2. Жук В.М. Облікове забезпечення інвестиційної привабливості та безпеки підприємства й аграрної галузі / В.М. Жук., Б.В Мельничук. – К.: Всеукраїнський інститут права і оцінки, 2013.
 3. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. – № 996. – ХХV.
 4. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ // Все про бухгалтерський облік. Спецвипуск № 24-25. – К.: Новий друк, 2013.
 5. Національні стандарти бухгалтерського обліку // Все про бухгалтерський облік. Спецвипуск № 298. – К.: Новий друк, 2012.
 6. Саблук П.Т. Глобалізація і продовольство : моногр. / П.Т. Саблук, О.Г. Білорус, В.І. Власов. – К. : УААН, Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки», 2008. – 632 с.
 7. Статистичний бюлетень “Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах за 2010 рік”. – К: Державна служба статистики України, 2011.
 8. Статистичний бюлетень “Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах за 2011 рік”. – К.: Державна служба статистики України, 2012.
 9. Статистичний щорічник Запорізької області за 2012 рік. – Запоріжжя: Головне управління статистики у Запорізькій області, 2013
 10. Шпикуляк О.Г. Регулювання аграрного ринку та оцінка його ефективності / О.Г. Шпикуляк, А.В. Розгон, І.Ю. Розгон // Вісн. Сумського нац. аграр. ун-ту; серія «Фінанси і кредит», 2009. – № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/VSnau/FiK/2009_2/40Shpykulyak.pdf.
 11. Шпичак О.М. СОТ та економічні проблеми АПК України / О.М. Шпичак // Агроінком, 2008. - №3-4. –С.18-22.
 12. Smit, A. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations [Electronic Resource]. – Mode of access: http://www2.hn.psu.edu/faculty/jmanis/adam-smith/wealth-nations.pdf.
 13. Robert E. Evenson, Prabhu Pingali, Handbook of Agricultural Economics, Elsevier, 2009.
 14. A.A. Rane & A.C. Deorukhkar. Economics Of Agriculture, Atlantic Publishers & Dist, 2007.
 15. R.L. Cohen. The Economics of Agriculture, Read Books, 2008.
 16. Eugene F. Brigham, Michael C. Ehrhardt. Financial Management: Theory and Practice, Cengage Learning, 2008.
Читати статтю: 13_09_131-136.pdf