ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 378.4:658.589
Аграрна політика і реформування

Науково-навчально-виробничий комплекс як концепція механізму переходу агропромислового виробництва на інноваційну модель розвитку / Калетнік Г.М. // Економіка АПК. - 2013. - № 9 - С. 5

Розкрито концептуальні та практичні засади інтеграції науки, освіти і виробництва й визначено інституційні особливості створення та функціонування науково-навчально-виробничого комплексу на прикладі Вінницького національного аграрного університету. Здійснено ґрунтовний аналіз функціонально-організаційних і рольових характеристик заданої інтеграційної інституційної структури у розбудові інноваційної моделі розвитку економіки, зокрема агропромислового комплексу, реалізації принципів її модернізації, ефективного поєднання потенціалу науки, освіти й виробництва. В основу заданої концептуальної моделі покладено необхідність і практичну доцільність створення наукоємної аграрної сфери, підвищення ролі науки й освіти у розбудові конкурентоспроможного агропромислового комплексу, в якому інновації відіграють визначальну роль. Досягнення перспективної конкурентоспроможності галузі, забезпечення переведення її на інноваційну модель вбачається шляхом формування відносно нового за інституційною природою інтеграційного утворення – науково-навчально-виробничого комплексу на базі галузевого університету. Висвітлено особливості створення та комерційного використання наукових розробок, тобто інтелектуальних продуктів в умовах замкнутого циклу у системі «наука – освіта – виробництво». Визначено перспективи й інституційні засади підготовки конкурентоспроможних фахівців з вищою освітою, перспективи інтеграції наукової й освітньої діяльності та місця підприємницького сектору в процесах забезпечення переходу економіки і агропромислового виробництва зокрема на інноваційну модель розвитку. Бібліогр.: 20.
Ключові слова: навчально-наукова діяльність, інновації, інноваційна модель, інтеграція, університет, інститути, виробництво, економіка, інноваційні зміни

Список використаних джерел

 1. Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / предисл. В. С. Автономова. — М.: ЭКСМО, 2007. — 864 с.
 2. Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения: избр. тр. / Н.Д. Кондратьев (сост. Ю.В. Яковец). – М.: Экономика, 2002. – 768 с.
 3. Белл Даниел. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Даниел Белл; [пер. с англ. В.Л. Иноземцев]. – М.: Academia, 1999. – 787 с.
 4. Друкер П. Бизнес и инновации / Питер Друкер ; пер. с англ. К.В. Головинский. – М.: ООО « И.Д. Вильямс». – 2007. – 432 с.
 5. Drucker P.F. Post-Capitalist Society / Peter Ferdinand Drucker. – New York: Harper Business, 1993. – 232 p.
 6. Зубець М.В. Науково-організаційна база інноваційного розвитку аграрної науки / М.В. Зубець, С. А. Володін // Вісн. аграр. науки. – 2009. – №6. – С. 7–13.
 7. Трегобчук В.М. Інноваційно-інвестиційний розвиток національного АПК: проблеми, напрямки, механізм / В.М. Трегобчук // Економіка України. – 2006. – №2. – С. 4–12.
 8. Гальчинський А.С. Глобальні трансформації: Концептуальні альтернативи: Методологічні аспекти / Гальчинський А.С. – К.: Либідь, 2006. – 310 с.
 9. Дем’яненко С.І. Інноваційне зростання – основа стабільності агропромислового комплексу / С.І. Дем’яненко // Наука та інновації. – 2005. − № 1. − Т. 1. – С. 87-98.
 10. Саблук П.Т. Підвищення ролі аграрної економічної науки у формуванні та реалізації аграрної політики в Україні / П.Т. Саблук // Економіка АПК. – 2001. – №3. – С. 3-10.
 11. Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект: моногр. / [П.Т. Саблук, О.Г. Шпикуляк, Л.І. Курило та ін.]. – К.: ННЦ ІАЕ, 2010. – 706 с.
 12. Володін С.А. Теоретико-методологічні та організаційні засади інноваційного провайдингу на наукоємному аграрному ринку / С.А. Володін. – К.: ЗАТ «Нічлава», 2007. – 384 с.
 13. Кропивко М.Ф. Організаційні форми впровадження інновацій в агропромислове виробництво з використанням потенціалу аграрної науки / М.Ф. Кропивко, Т.С. Орлова // Економіка АПК. – 2007. – № 7. – С. 11–18.
 14. Крючко Л.С. Інноваційний тип розвитку в умовах економічної глобалізації [Електронний ресурс] / Л.С. Крючко // Ефективна економіка. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/ index.php?operation=1&iid=199.
 15. Шубравська О.В. Розвиток агроінноваційної діяльності в Україні / О.В. Шубравська, К.О. Прокопенко // Економіка АПК. – 2013. – №4. – С. 77 – 81.
 16. Покотилова В.І. Управління інноваційним розвитком агропродовольчого комплексу регіону [Електронний ресурс] / В.І. Покотилова. – Режим доступу: http://www.confcontact. com/2008dec/4pokotilova.htm.
 17. Проблеми підготовки фахівців з питань інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності // Калетнік Г.М., Гарькавий А.Д., Гунько І.В., Сличук Н.В. – К.: Інститут інтелектуальної власності Одеської національної юридичної академії, 2010. – С. 114–122.
 18. Інноваційні моделі управління стратегічним економічним потенціалом сучасних економічних систем // Калетнік Г.М., Жданович Л.О., Гарькавий А.Д. та ін. // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 4. – С. 3–11.
 19. Розвиток організаційно-функціональних структур управління в регіональних економічних системах / Калетнік Г.М., Мазур А.Г., Кубай О.Г. – Вінниця: Вінницька газета, 2009. – 188 с.
 20. Володін С.А. Питання переходу аграрної науки на інноваційну модель функціонування і розвитку / С.А. Володін // Економіка АПК. – 2012. – №5. – С. 123–131.
Читати статтю: 13_09_5-11.pdf