ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 658.81(045)
Аграрний менеджмент і підприємництво

Удосконалення організації управління збутом продукції в агропідприємстві / Янишин Я.С., Кашуба Ю.П. // Економіка АПК. - 2013. - № 9 - С. 67

Успіх на ринку від продажу того чи іншого товару залежить не стільки від виробничих і фінансових можливостей фірм, скільки від планування збутової діяльності підприємства. Проблеми збуту вітчизняної продукції нині є досить структурованими з переважанням їх кількісних елементів, оскільки якісні через відсутність повноцінного платоспроможного попиту споживачів представлені вкрай слабо. Обґрунтовано важливість організації управління збутом для агропідприємств, досліджено теоретичні й методичні засади управління збутовою діяльністю, проаналізовано чинники, які потрібно враховувати при управлінні збутом у сільськогосподарських підприємствах, визначено суть і значення маркетингової концепції в останніх. Запропоновано шляхи удосконалення збутової діяльності за рахунок новітніх технологій та використання принципів маркетингу. Бібліогр.: 13.
Ключові слова: збут, управління збутом, збутова діяльність, збутова політика, корпоративна культура, ринкова економіка, планування, трансформація економіки, маркетинг

Список використаних джерел

 1. Балабанова Л.В. Стратегічне маркетингове управління збутом підприємств / Л.В. Балабанова, Ю.П. Митрохіна: підруч. – Донецьк: В-во Дон. ДУЕТ, 2009. – 246 с.
 2. Балабанова Л.В. Маркетинг / Л.В. Балабанова: підруч. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2004. – 646 с.
 3. Близнюк С.В. Маркетинг в Україні: проблеми становлення та розвитку / С.В. Близнюк. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Політехніка, 2004. – 400 с.
 4. Бондаренко И.В. Современный маркетинг / И.В. Бондаренко: учеб. пособие. – Донецк : Юго-Восток, 2002. – 354 с.
 5. Гут І.О. Орієнтація сучасних стратегій збуту / І.О. Гут // Маркетинг в Україні. – 2002 . – № 6. – С.37-39.
 6. Соколюк Г.О. Конкурентні стратегії виробничого підприємства: особливості вибору та умови реалізації / Г.О. Соколюк // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 1. – С. 163-168.
 7. Трубей О.М. Залучення посередників до закупівельно–збутової діяльності на ринку споживчих товарів / О.М. Трубей // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 1. – С. 143-151.
 8. Турило А.М. Управління витратами підприємства: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / А.М. Турило, Ю.Б. Кравчук, А.А. Турило. – К.: Центр навч. л - ри, 2006. – 118 с.
 9. Хрупович С.Є. Економічне оцінювання та управління збутовою діяльністю підприємств / С.Є. Хрупович. – Л., 2005. – 202 с.
 10. Чорна Л.О. Місце системи реалізації продукції в маркетинговій діяльності підприємства / Л.О. Чорна // Економіка та держава. – 2008. – № 12. – С. 61-62.
 11. Densley B. Wholesale market management. A manual [Електронний ресурс] / B. Densley, E. Sanchez-Monjo // FAO Agricultural services bulleten. – 1999. – № 90. – Режим доступу: http://books.google.com.ua/books?id=EPDQWephIzMC&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.
 12. Mittendorf H.J. Planning of urban wholesale markets for perishable food with particular reference to developing countries / Hans Joachim Mittendorf. – Rome.: FAO, 1976. – 184 p.
 13. Tollens E. Wholesale Markets in African Cities. Diagnosis, Role, Advantages, and Elements for Further Study and Development [Електронний ресурс] / E. Tollens // FAO Food Supply and Distribution to Cities in French-Speaking Africa. Food into cities collection. : University of Louvain, 1997. – April. – 26 p. – Режим доступу: http://www.fao.org/docrep/003/ab790e/ab790e00.htm#Contents.
Читати статтю: 13_09_67-70.pdf