ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 339.5:633.1
Аграрна політика і реформування

Вигоди та проблеми експорту зерна з України / Шпичак О.М., Боднар О.В. // Економіка АПК. - 2013. - № 10 - С. 5

Досліджено товарну структуру експорту України, визначено, що сільськогосподарська продукція останніми роками займає тут одну з лідируючих позицій, зокрема найбільше зростання спостерігається по зернових культурах. Висвітлено вигоди сучасної політики експорту зерна з України та втрати можливих вигод через незмінність цього напряму в перспективі, розглянуто напрями використання зерна у країнах – найбільших його виробниках, досліджено формування доданої вартості при експорті зерна з України та альтернативних напрямах його використання всередині країни, запропоновано варіантність розрахунків розміру доданої вартості та проведене зіставлення доданої вартості при різних точках відліку її формування: при безпосередньому експорті зерна; при переробці всередині країни уже виробленого зерна для одержання продукції тваринництва, зокрема молоко та м’ясо свиней; сукупної доданої вартості при вирощуванні зерна та різних напрямах його використання в межах країни. Табл.: 8. Рис.: 1. Бібліогр.: 17.
Ключові слова: експорт, вигоди, додана вартість, зерно, м’ясо свиней, молоко, якість, раціональні норми, біоетанол

Список використаних джерел

 1. Аналіз і прогноз кон’юнктури світових ринків продукції рослинництва / [Шпичак О.М., Лупенко Ю.О., Присяжнюк М.В. та ін.] ; за ред. О.М. Шпичака. – К. : ННЦ ІАЕ, 2012. – 516 с.
 2. Аналіз і прогноз кон’юнктури світових ринків продукції тваринництва / [Шпичак О.М., Лупенко Ю.О., Присяжнюк М.В. та ін.] ; за ред. О.М. Шпичака. – К. : ННЦ ІАЕ, 2012. – 250 с.
 3. Баланси сільськогосподарської продукції та продовольства / [Лупенко Ю.О., Шпичак О.М., Месель-Веселяк В.Я. та ін.]. – К. : ННЦ ІАЕ, 2013. – 74 с.
 4. Економічно-організаційні засади виробництва біопалива як напрям оптимального вирішення енергетичних та продовольчих проблем в Україні / Шпичак О.М., Стасіневич С.А., Куць Т.В. та ін.; за ред. академіка НААН України О.М. Шпичака. – К. : Нічлава, 2011. – 410 c.
 5. Концепция формирования ценового и финансово-кредитного механизма в АПК [ред. кол.: В.Р. Боев и др.]. – М. : РАСХН, 1994. – 34 с.
 6. Лукинов И.И. Эволюция экономических систем / И. И. Лукинов . – М. : Изд-во «Экономика», 2002. – 567 с.
 7. Матеріали дослідження діяльності особистих селянських господарств у тваринництві за 2012 рік в цифрах, графіках, діаграмах / І. М. Демчак, Д. М. Микитюк, І. В. Свиноус та ін. – К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2013. – 50 с.
 8. Особисті підсобні господарства України – аналіз витрат та ефективності виробництва видів сільськогосподарської продукції / Шпичак О.М., Саблук П.Т., Ситник В.П. та ін.; за ред. О.М. Шпичака. – К. : ІАЕ УААН, 2001. – 236 с.
 9. Национальные счета: практический вводный курс : Методологические исследования. Департамент по экономическим и социальным вопросам Организация Объединенных Наций. – Нью-Йорк, 2006. – 165 с.
 10. Пасхавер Б.Й. Ціни виробництва і споживання продовольчого ринку / Б.Й. Пасхавер // Економіка України . – 2007. – №12. – С. 51–61
 11. Податковий кодекс України // Голос України від 04.12.2010 – № 229 / № 229-230 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rada.gov.ua/.
 12. Цап В. Д. Формування витрат виробництва з урахуванням вартості основних фондів та амортизаційної політики в аграрному секторі економіки / В.Д.Цап // Економіка АПК. – 2013.– №9. – С. 131–135.
 13. Чверть від усього експорту України – аграрна продукція [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukraine-partners.org/?p=1935.
 14. Dolan K. C. Value chains and upgrading: The impact of UK retailers on the fresh fruit and vegetables industry in Africa / Dolan K. C., Humphrey J // Journal of Development Studies. – 2000. – Vol. 37. – No. 2. – pp. 147-176.
 15. Gereffi G. The Value of Value Chains / Gereffi G. Kaplinsky R. (eds.) // IDS Bulletin. – 2001. – Vol. 32. – № 3.
 16. Kaplinsky R. Spreading the gains from globalisation: What can be learnedfrom value chain analysis? // Journal of Development Studies. –2000. – Vol. 37. – No. 2. – pp 117-146
 17. Morris M. Creating Value Chain Co-operation / Morris M. Gereffi G., Kaplinsky R. (eds.) // IDS Bulletin. – 2001 – Vol. 32. – No. 3.
Читати статтю: 13_10_5-15.pdf