ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.1.016.4:636.034.003.13
Економіка агропромислового виробництва

Концентрація виробництва молока в системі чинників підвищення його ефективності / Шиян Н.І. // Економіка АПК. - 2013. - № 11 - С. 38

Визначено особливості впливу рівня концентрації виробництва молока в лісостеповій зоні України на показники ефективності галузі молочного скотарства в ній. Акцентовано увагу на тому, що із розширенням площі сільськогосподарських угідь у середньому на підприємство спостерігається збільшення кількості підприємств, які займаються виробництвом молока. Результати розрахунків підтверджують існуючу закономірність про те, що із підвищенням рівня концентрації галузі молочного скотарства (обсяг виробництва молока) спостерігається ріст продуктивності корів, збільшення виробництва молока з розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь, а також створюються умови для підвищення інтенсивності виробництва молока. Табл.: 2. Бібліогр.: 18.
Ключові слова: концентрація, виробництво молока, економічна ефективність, продуктивність, інтенсивність, інновації

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В.Г. Агропромислові формування нового типу в контексті стратегії розвитку вітчизняного сільського господарства / В.Г. Андрійчук // Економіка АПК. – 2013. – № 1. – С. 3-15.
 2. Андрійчук В.Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу: підруч. / В.Г. Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2013. – 774 с.
 3. Березівський П.С. Відродження галузі скотарства у сільськогосподарських підприємствах Львівської області: оцінки, проблеми, прогнози / П.С. Березівський // Економіка АПК. – 2010. – № 2. – С. 15-20.
 4. Гуторов О.І. Економічні засади прибутковості виробництва молока в аграрних підприємствах: теоретико-прикладний аспект: моногр. / О.І. Гуторов, Л.Ю. Кучер, А.В. Кучер. – Х.: Точка, 2013. – 490 с.
 5. Економіка підприємства: підруч. / Ф.В. Горбонос, Г.В. Черевко, Н.Д. Павленчик, А.О. Павленчик. – К.: Знання, 2010. – 464 с.
 6. Економічна теорія: Політекономія: підруч. / за ред. В.Д. Базилевича. – К.: – Знання-прес, 2007. – 720 с.
 7. Лупенко Ю.О. Формування перспективної моделі сільського господарства України / Ю.О. Лупенко // Економіка України. - 2012. - № 11. – С.10-14.
 8. Макконнелл К.Р. Экономика: принципы, проблемы и политика / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю. - М.: ИНФРА-М, 2004. – 972 с.
 9. Микитюк В.М. Шляхи відродження галузі скотарства: основні детермінанти / В.М. Микитюк // Економіка АПК. – 2012. – № 11. – С. 23-35.
 10. Наукові основи в зоні Степу України / редкол.: М.В. Зубець (голова) та ін. – К.: Аграр. наука, 2010. – 986 с.
 11. Пасхавер Б.Й. Концентрація та ефективність сільського господарства / Б.Й. Пасхавер // Економіка АПК. – 2013. – № 1. – С. 16-23.
 12. Петриченко В.Ф. Стратегічні напрями розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року / В.Ф. Петриченко // Економіка АПК. – 2012. – № 11. – С. 3-10.
 13. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – М. – ИНФРА-М, 1998. – 480 с.
 14. Шиян Н.І. Організаційно-економічний механізм формування прибуткового виробництва продукції скотарства: моногр. / Н.І. Шиян, Н.С. Ляліна. – Х.: КП «Міськдрук»; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2011. – 288 с.
 15. Экономика сельского хазяйства: учебник / О.Ф. Лопатина [и др.]. – М.: Экономика, 1977. – 390 с.
 16. Economic Effects of U.S. Dairy Policy and Alternative Approaches to Milk Pricing / United States to Milk Pricing Department of Agriculture Report to Congress July 2004 // http://www.usda.gov/documents/NewsReleases/dairyreport1.pdf.
 17. Kim, Kwansoo, Jean-Paul Chavas, Bradford Barham, and Jeremy Foltz. Specialization, Diversification, and Productivity: A Panel Data Analysis of Rice Farms in Korea // Agricultural Economics. – November 2012. - Volume 43. - Issue 6. – Pp. 687–700.
 18. Moreira, Victor H., Bravo-Ureta, Boris E., Dunner, Roberto, Vidal, Ricardo. Total Factor Productivity Change in Dairy Production in Southern Chile: Is Farm Size Significant? // http:// www.ideas.repec.org/p/ags/iaae12/126895.html.
Читати статтю: 13_11_38-43.pdf