ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 35.075.5:631.1.016
Зовнішньоекономічні відносини

Узгодженість аграрної та регіональної політики як передумова прискорення інтеграції України до світового економічного простору / Балян А.В. // Економіка АПК. - 2013. - № 11 - С. 92

Розглянуто теоретичні й правові аспекти формування національної системи державного регулювання розвитку аграрного сектору регіонів за час державної незалежності України як фактора прискорення її інтеграції у світову економіку і Європейський Союз. Чітка й пріоритетна орієнтація України на інтеграцію в ЄС розглядається як основа стратегії економічного та соціального розвитку нашої держави, а вступ України до ЄС - як основне геополітичне її завдання. Лише перетворення аграрного сектору у високоефективний, експортоспроможний сектор економіки здатне забезпечити продовольчу безпеку держави і здійснення державної регіональної політики. Дослідженням доведено, що у сучасних процесах міжнародної інтеграції визначальне місце займають два структурні елементи - аграрний та регіональний. Саме модель регіональної економіки сучасного і майбутнього розвитку аграрного сектору економіки має бути зорієнтована на визначенні нових ефективних структур та регулювальних механізмів усередині кожного регіону й інтеграційних зв’язків між ними. Інтегрування України в європейські структури потребує вироблення та реалізації такої моделі взаємовідносин із регіонами й управління ними, яка б відповідала принципам регіональної політики ЄС. Бібліогр.: 10.
Ключові слова: інтеграція, інтеграційні процеси, світова економічна система, Україна, Європейський Союз

Список використаних джерел

  1. Саблук П.Т. Регіональна інтеграція / Саблук П.Т., Власов В.І., Біленький О.Ю. – К.: ННЦ „ІАЕ”, 2010. – 366 с.
  2. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку; за ред. акад. НАН України В.М. Гейця. – К.: Ін-т екон. прогнозув.; Фенікс, 2003. – 1008 с.
  3. Кропивко М.Ф. Удосконалення системи державного і регіонального управління соціально спрямованим агропромисловим виробництвом / М.Ф. Кропивко // Економіка АПК.– 2008. – № 2. – С. 25-30.
  4. Зінчук Т.О. Європейська інтеграція: проблеми адаптації аграрного сектора економіки: монографія / Т.О.Зінчук. – Житомир: ДВНЗ “Державний агроекологічний університет”, 2008. – 384 с.
  5. Павлов О.І. Сільські території України: функціонально-управлінська модель: моногр. / О.І. Павлов. – Одеса: Астропринт, 2009. – 344 с.
  6. Бутко М.П. Реформи і регіон. / М.П. Бутко. – Чернігів: Сіверянська думка, 1999. – 248 с.
  7. Дорогунцов С.І. Соціально-економічні системи продуктивних сил регіонів України / С.І. Дорогунцов, Л.Г. Чернюк, П.П. Борщевський, Б.М. Данилишин, М.І. Фащевський. – К.: Нічлава, 2002. – 690 с.
  8. Політика регіонального розвитку в Україні: особливості та пріоритети. Аналітична доповідь / за ред. З. Варналія. – К.: Нац. ін-т стратег. досліджень, 2005. – 62 с.
  9. Держава та регіони: від патерналізму до партнерства: аналіт. доп. / С. О. Біла, О.В. Шевченко, В.І. Жук [та ін.]; за ред. С.О. Білої. – К. : НІСД, 2010. – 64 с.
  10. Аграрний сектор України на шляху до євроінтеграції: моног. / Авт. кол.: М. Бетлій, О. Бородіна, С. Бородін та ін.; за ред. О.М.Бородіної. – Ужгород: ІВА, 2006. – 496 с.
Читати статтю: 13_11_92-99.pdf