ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.1.016:330.101
Проблеми економічної теорії

Фізико-економічні засади національної стратегії розвитку агросфери / Шевчук В.О. // Економіка АПК. - 2013. - № 12 - С. 97

На відміну від природи, якій притаманна здатність до самовідтворення, забезпечення рівноваги аграрної сфери стає можливим завдяки науковому й прикладному знанню, адекватному потребам довготривалого рівноважного розвитку. Цим вимогам відповідає засноване на природничих засадах фізико-економічне знання. Основоположним природознавчим фундаментом економічної рівноваги агросфери є науково з’ясована ще доктором С.А. Подолинським енергетична відмінність між живим і мертвим. Визначальну роль для довготривалого розвитку аграрної сфери відіграє висновок акад. В.І. Вернадського про те, що жива речовина існує «протягом усього геологічного часу, тобто геологічно вічно». Досліджувана М.Д. Руденком рівновага абсолютного й відносного багатств (капіталів) дає змогу усвідомленого впливу на забезпечення довготривалого рівноважного розвитку агросфери. Потрібне наукове обґрунтування Національної стратегії аграрної сфери України на основі унікальної інтелектуальної спадщини С.А. Подолинського, а також В.І. Вернадського і М.Д. Руденка, які продовжили й творчо розвинули фізико-економічні ідеї свого видатного попередника. Бібліогр.: 25.
Ключові слова: аграрна сфера, економічна рівновага, довготривалий рівноважний розвиток, фізико-економічне знання, Національна аграрна стратегія

Список використаних джерел

 1. Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) ; за ред. М.В. Присяжнюка, М.В. Зубця, П.Т. Саблука, В.Я. Месель-Веселяка, М.М. Федорова. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011.
 2. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера / В.И. Вернадский. – Львов: ВК «Арс», 2013. – 416 с.
 3. Вернадский В.И. Очерки геохимии / В.И. Вернадский. – Львов: ВК «Арс», 2013. – 488 с.
 4. Вернадский В.И. Размышления натуралиста / В.И. Вернадский. – Львов: ВК «Арс», 2013. – 532 с.
 5. Володін С.А. Інноваційний розвиток аграрної науки / С.А. Володін. – К.: МАУП, 2006. – 400 с.
 6. Володін С.А. Шляхи інноваційного розвитку системи УААН / С.А. Володін. – К.: ННЦ ІАЕ, 2004. – 140 с.
 7. Гальчинський А.С. Економічний розвиток: методологія оновлення парадигми / А.С. Гальчинський // Економіка України. – 2012. – №5. – С.4-17.
 8. Геєць В.М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку / В.М. Геєць. – К.: Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2009. – 864 с.
 9. Заяць В.М. Розвиток ринку сільськогосподарських земель / В.М. Заяць. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 390 с.
 10. Кісіль М.І. Інвестиційне забезпечення розвитку аграрного виробництва та соціальної сфери села / М.І. Кісіль, М.Ю. Коденська, М.Ф. Кропивко // Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011.
 11. Корнійчук Л.Я. Футурологія і прогностичні ідеї фізичної економії / Л.Я. Корнійчук, В.О. Шевчук. – К.: КНЕУ, НАСОА, 2012. – 72 с.
 12. Моисеев Н.Н. Судьба цивилизации. Путь раз ума / Н.Н. Моисеев. – М.: Язык русс. культуры, 2000. – 223 с.
 13. Надтока Т.Б. Функционально-стоимостный аналіз / Т.Б. Надтока, А.Г. Виноградов. – Донецк: ДонНТУ, 2007. – 132 с.
 14. Подолинський С. Вибрані праці ; упор. М. Кратко / С. Подолинський. – Луцьк: Інститут фундаментальних досліджень, Наукове товариство імені Сергія Подолинського, 2004. – 152 с.
 15. Розвиток органічного виробництва ; за ред. М.М. Федорова, О.В. Ходаківської. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 146 с.
 16. Руденко М.Д. Рівновага багатства абсолютного й багатства відносного // Енергія прогресу (Нариси з фізичної економії). – Тернопіль: Джура, 2004. – 412 с.
 17. Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року ; за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. – К.: ННЦ ІАЕ, 2012. – 218 с.
 18. Фізична економія у вимірах теорії і практики господарювання ; за ред. Ю.О. Лупенка, В.М. Жука, В.О. Шевчука, О.В. Ходаківської. – К.: ННЦ ІАЕ, 2013. – 502 с.
 19. Чумаченко Н.Г. Функционально-стоимостный анализ / Н.Г. Чумаченко [и др.]. – К.: Вища шк., 1985. – 224 с.
 20. Шпичак А.М. Эффективность ценообразования на продукцию АПК Украины / А.М. Шпичак // АПК: экономика, управление. – 2012. – № 6. – С. 82-88.
 21. Шубравська О.В. Розвиток сільського господарства України в умовах дії інноваційних чинників / О.В. Шубравська, К.О. Прокопенко // Економіка та прогнозування. – 2011. – №2. – С.118-129.
 22. Юхновський І.Р. Стратегія розвитку України. Проект // Вибрані праці. Економіка. – Л.: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2005. – С.19-38.
 23. Електронний ресурс: режим доступу: http://vseslova.com.ua/word/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0% BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81-87726u
 24. Електронний ресурс: режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB %D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
 25. Wille Joachim. Menschheit braucht bald zwei Planeten // Frankfurter Rundschau, 15.05.2012.
Читати статтю: 13_12_97-107.pdf