ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Зміст журналу за 2013 рік

Вплив виробничих факторів на рентабельність соєвиробництва в Україні

Вирішення проблеми реалізації виробленої продукції малими формами аграрного господарювання

Природно-ресурсний потенціал сільських територій: проблеми збереження довкілля

Виробництво біоетанолу з цукрових буряків – один із головних чинників стабілізації галузі

Шляхи підвищення ефективності виробництва молока на інноваційній основі

Удосконалення управління сталим розвитком сільських територій Черкащини на основі впровадження інновацій

Зростання ефективності кормовиробництва на інноваційних засадах

Теоретичні аспекти удосконалення земельних відносин у сучасних умовах господарювання

Основні проблеми тінізації заробітної плати в Україні

Прямий і супутній ефекти підвищення урожайності сільськогосподарських культур

Особливості функціонування інституту праці в малому підприємництві аграрного сектору

Забезпеченість основними засобами сільськогосподарських підприємств

Проблеми формування ринку малогабаритної техніки для фермерських господарств

Концептуальні засади інноваційно-інвестиційного розвитку Національної академії аграрних наук України

Шляхи реформування цукрової галузі України та її адаптація до ринкових умов

Перспективи розвитку грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та шляхи удосконалення землеоціночної діяльності в Україні

Економетрична оцінка ступеня ринкової влади покупців на прикладі м'ясопереробної промисловості України (англомовна)

Цінове позиціювання сільськогосподарських підприємств на внутрішньому та світових ринках зернової продукції

Методологічні підходи до визначення ефективності залучення інвестицій в агроформуваннях

Облік трансакційних витрат

Удосконалення податкового регулювання сільськогосподарської діяльності (англомовна)

Потенційні можливості Львівщини у формуванні кооперативів

Розвиток агроінноваційної діяльності в Україні

Розвиток вітчизняного молочного скотарства в контексті світових тенденцій ринку молока

Інститути й інституції у розвитку інтеграційних процесів в аграрній сфері

Економіка сільського господарства: наука та її сучасна парадигма

Економічна ефективність виробництва продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах

Рівень тарифного захисту агропродовольчого ринку України в умовах формування зони вільної торгівлі

Мотивація суб’єктів господарювання до екологізації сільськогосподарського виробництва

Гудвіл як інструмент ділової активності підприємств

Економічна ефективність органічного виробництва в ПП «Агроекологія»

Соціальні мережі у просуванні продукції органічного агровиробництва

Шляхи підвищення ефективності виробництва олійних культур на регіональному рівні

Еколого-економічний розвиток аграрного сектору України

Ефективність оборотних засобів у сільському господарстві: теорія, методологія, практика

Стратегічні засади розвитку системи пенсійного страхування в Україні

Фінансова безпека аграрних підприємств у системі корпоративного управління

Перспективи розвитку відновлювальної енергетики в Україні

Пріоритети інвестиційної діяльності фермерських господарств (англомовна)

Інвестування розвитку фермерських господарств Закарпатської області

Аспекти синергетичного підходу в управлінні підприємствами харчової промисловості

Теоретичні основи і моделі інноваційного процесу в економіці

Теоретичні засади та напрями трансформації особистих селянських господарств

Тіньова економіка: структура, зміст та особливості функціонування

До проблеми формування сучасної моделі маркетингу в Україні

Роль мотиваційних чинників у нарощуванні обсягів виробництва аграрної продукції

Теорія та практика застосування моделей визначення вартості акціонерного капіталу

Теоретичні засади бухгалтерської звітності

Банківське кредитування малих аграрних підприємств

Еколого-економічні особливості формування ринку енергетичних сільськогосподарських культур

Сторінки