ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Зміст журналу за 2013 рік

Проблеми ємності внутрішнього споживчого ринку сільськогосподарської продукції та продовольства в Україні в контексті купівельної спроможності населення

Державна підтримка розвитку аграрного сектору економіки

Формування та використання виробничого потенціалу м'ясопереробних підприємств

Удосконалення управління виробництва органічної продукції

Розвиток харчової промисловості Польщі: інвестиції, активи підприємств (англомовна)

Особливості управлінського обліку в сільськогосподарських підприємствах

Стандартизація галузевої методології обліку як елементу професії бухгалтера

Оцінка еколого-економічного збитку в сільськогосподарському виробництві

Світова система наукової аграрної інформації та проблеми доступу до міжнародних інформаційних ресурсів

Особливості розробки регіональних інноваційних програм аграрної сфери

Наукове забезпечення Державної програми розвитку сільського господарства і регулювання ринків сільськогосподарської продукції, сировини та продовольства на 2013–2020 рр.

Місце польської харчової промисловості в економіці Європейського Союзу (англомовна)

Формування системи еколого-економічного використання земельних ресурсів на радіаційно забруднених територіях

Вплив державного регулювання на ефективність сільськогосподарського виробництва

Оцінка ступеня ризикогенності сільськогосподарських угідь

Економічне регулювання функціонування сільськогосподарських підприємств на основі оренди земельних угідь

Соціоекономіка як основа стратегії розвитку сільського господарства

Ефективність оптимізації розміщення посівів на ділянках різної родючості в органічному виробництві

Теоретичні засади інституційного забезпечення розвитку ринку інновацій

Механізм інноваційного забезпечення у формуванні ефективності виробничих систем: теоретичний аспект

Сучасні трансформації землекористування сільськогосподарськими підприємствами в Україні

Розвиток підприємницької діяльності у виробництві біопалива: теоретичний аспект

Агрохолдинги в Україні та посилення соціальної спрямованості їх діяльності

Формування ринкової ціни продукції переробки молока

Реформування системи державної сертифікації на зерновому ринку України

Формування ринку насіння зернових колосових

Еволюція вітчизняного ринку плодів від кінця ХІХ і до початку ХХІ ст.

Ринкова координація як напрям сталого розвитку аграрного ринку (англомовна)

Іпотечне кредитування в сільському господарстві України

Види облікових підсистем в інформаційному забезпеченні управління підприємств

Організаційно-економічний механізм залучення інвестицій в агропромисловий комплекс України

Управління ризиками діяльності сільськогосподарських підприємств через механізми хеджування

Ресурсне забезпечення аграрних формувань в умовах нестабільної економіки

Кооперація як перспективний напрям розвитку особистих селянських господарств (англомовна)

Розвиток інститутів інноваційної діяльності у формуванні інтелектуального капіталу: теоретичний аспект

Організаційно-економічний механізм активізації інноваційного розвитку агропродовольчого комплексу України в ринкових умовах (концептуальні та методичні положення)

Матеріальний добробут сільського населення: трудові виміри та особливості регулювання

Кооперативні об’єднання Німеччини як основа для формування соціально-економічного середовища

Механізм фінансової підтримки екологічного сільгоспвиробництва в Польщі

Зарубіжний досвід у сфері діяльності молокопереробних акціонерних компаній на фондовому ринку

Облік земельних ділянок і прав користування ними в системі Міжнародних стандартів фінансової звітності

Методологічний базис прийняття суспільних рішень в аграрній політиці

Механізм оподаткування ПДВ молокопереробних підприємств: вплив на організацію аналітичного обліку готової продукції

Фінансове забезпечення галузі садівництва

Формування ефективного механізму функціонування логістичних систем сільськогосподарських підприємств

Фахові об’єднання аграрно-промислової сфери і торгового сектору економіки як головні регулятори реалізації української національної технологічної платформи «Агропродовольча» (англомовна)

Витрати на виробництво молока як чинник його конкурентоспроможності

Особливості кадрового забезпечення в аграрній сфері

Методологічні підходи до оцінки рівня та якості життя сільського населення

Інноваційні технологічні кластери: особливості та застереження

Сторінки